Generelle vilkår for leie av bil mindre enn 30 dager

1. Generelt om tjenesten

Fleks AS ("Fleks"), org.nr. 922 183 074, tilbyr leiebil. Tjenesten går ut på at kunden ("Kunde") leier en bil under en bestemt periode, med et minste antall dager som fremgår ved bestilling. Kunden velger hvilken bil som skal leies fra Fleks' til enhver tid gjeldende utvalg av biler ("Flåten"). Flåten inneholder et utvalg modeller tilpasset ulike behov. Hvilke biler som er tilgjengelig i Flåten vil til enhver tid fremgå av nettsiden www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.

Disse generelle vilkårene med bilag 1-2 ("Vilkårene") gjelder ved leie av alle biler i Flåten, men det kan gjelde særlige vilkår i tillegg til disse for visse biler jfr. pkt 4 nedenfor. Ved bestilling kan Kunden velge mellom tre forsikringsdekninger; Fleks Basis, Fleks Pluss eller Fleks Super, jfr. bilag 2. I tillegg til leietjenesten tilbyr Fleks ulike tilleggsprodukter og -tjenester som takstativ, vask mv. mot særskilt betaling, se www.fleks.no. Kunden kan få tilgang til detaljer om leieforholdet mv. gjennom Fleks-applikasjonen og "min side" på www.fleks.no.

2. Aksept av Avtalevilkår

Fleks oppfordrer Kunden til å lese Vilkårene nøye før Kunden bestiller leiebil. Vilkårene regulerer Kundens bruk av tjenesten. Ved å gjennomføre en bestilling av leiebil godtar Kunden disse Vilkårene og personvernerklæringen, og er bundet av disse. Fleks forbeholder seg retten til når som helst å ensidig endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Vilkårene. Endringene vil tre i kraft når de oppdaterte Vilkårene er publisert på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen. Kunder som har bestilt leiebil er bundet av nye vilkår dersom Fleks er pålagt endringene, f.eks. på bakgrunn av offentligrettslige reguleringer. Ved vesentlige endringer til Kundens ugunst, skal Fleks sende Kunden oppdaterte vilkår til den e-postadresse Kunden har oppgitt ved bestillingen, senest 30 kalenderdager før endringene trer i kraft. Kunden må i slike tilfeller enten godkjenne Vilkårene i Fleks-applikasjonen eller på "min side" på www.fleks.no, eller avbestille leiebilen 14 dager før endringen trer i kraft. Unnlatt avbestilling er likestilt med aksept.

3. Vilkår for bestilling av leiebil

For å leie bil fra Fleks, må Kunden være over 25 år, ha personnummer/d-nummer, BankID og gyldig førerkort (klasse B). Kundens førerkort må ha vært gyldig de siste 12 måneder. Kunden er selv ansvarlig for at førerkortet er gyldig for kjøring i samsvar med forskrift om førerkort og for å medbringe nødvendig dokumentasjon mens bilen benyttes. Ved bestilling registrerer Kunden ett betalingskort som benyttes for betaling av alle tjenester i tilknytning til leieforholdet, jfr. punkt 8. Kundens bestilling av leiebil er personlig og kan ikke overdras til andre. Ved bestilling forplikter Kunden seg til å gi Fleks informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og plikter å holde denne oppdatert til enhver tid. Fleks har adgang til å foreta førerkortsjekk av Kunden før kundeforholdet aksepteres av Fleks.

4. Grunntjenesten

Tjenesten alle Kunder får tilgang til inkluderer:

 • Tilgang til valgt bil i Flåten inkludert bompengebrikke;
 • Forsikring; og
 • Veihjelp som følge av hendelser utenfor Kundens kontroll Dersom det gjelder særlige vilkår for noen bilmodeller, vil dette bli opplyst ved bestilling. Ytterligere informasjon vedrørende pkt. 1-3 fremgår av bilag 1. Gjeldende forsikringsvilkår fremgår av bilag 2.

5. Tilleggstjenester

Kunder kan kjøpe tilgang til de tilleggstjenestene Fleks tilbyr for leiebiltjenesten til enhver tid. Hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige fremgår på www.fleks.no og i Fleks- applikasjonen. Tilleggstjenestene tilbys med forbehold om tilgjengelighet.

6. Brukernavn og passord

Kundens brukernavn og passord for tilgang til Fleks applikasjonen og "min side" er personlig. Kunden er ansvarlig for all aktivitet knyttet til leieforholdet der innlogging er benyttet av både kunden selv og tredjepart. Ved mistanke om at uvedkommende har tilgang til brukernavn og/eller passord plikter Kunden å varsle Fleks umiddelbart og til å endre passord. Fleks har rett til å helt eller delvis suspendere tilgang til leie av biler ved mistanke om slike situasjoner.

7. Kommunikasjon

Fleks har rett til å kommunisere med Kunden gjennom det mobilnummer og/eller den e- postadresse og/eller faktura-adresse oppgitt av kunden i tråd med gjeldende lovgivning. Kunden er selv ansvarlig for å oppdatere sine kommunikasjonsadresser.

8. Betalingsbetingelser og betalingsansvar

8.1 Betalingsbetingelser

Betaling for leiebilen og eventuelle tilleggstjenester trekkes fra Kundens registrerte betalingskort før bilen utleveres (samme dag).
Leiebeløpet inkluderer en kjørelengde på 150 kilometer per døgn. Kunden har ved bestilling adgang til å kjøpe ekstra kilometer pr. døgn, gjennom å velge de alternativer for dette som er gjort tilgjengelig til enhver tid. Fleks vil automatisk innhente data fra bilen om bilens kjørelengde jfr. pkt. 18 og avregne totalt antall kilometer etter leieperioden. Dersom Kundens bruk av bilen overstiger inkludert kjørelengde og eventuelle ekstra kilometer, vil Fleks fakturere Kunden for et fast beløp pr. overkjørte kilometer sammen med andre tilleggskostnader jfr. pkt. 8.2. Prisen pr. overkjørte kilometer fremgår på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen. Kunden kan ikke be om refusjon for ubrukte kilometer. Dersom det foreligger feil ved kilometerrapporteringen (i bilens tilkoblingsmodul, Fleks- applikasjonen etc.) og Kunden ber om det, dekker Fleks totalt inntil 250 kjørte kilometer over inkludert kjørelengde for hele leieperioden, uavhengig av hvor lang tid Kunden leier bilen. Kjørte kilometer utover dette må betales iht. prisene for overkjørte kilometer. Leiebeløpet dekker ikke andre utgifter under leieforholdet som f.eks. vask og rengjøring av bilen, drivstofforbruk, bompengeavgifter, bøter og gebyrer av enhver art eller vedlikehold av eget montert ekstrautstyr, med mindre annet er avtalt.

8.2 Tilleggskostnader

Kunden er selv ansvarlig for å betale offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr, tilsvarende gebyrer og bøter og andre bruks- og besittelsesrelaterte kostnader knyttet til bilen eller til bruken av bilen under leieperioden. I de tilfeller der Kunden ikke betaler parkeringsgebyr og/eller bøter, vil Fleks legge på et administrasjonsgebyr på kr 299,- pr. gebyr, og/eller bot ved senere innkreving hos Kunden. Fleks samler utgifter og administrasjonsgebyrer og andre løpende utgifter som f.eks. bompenge- og parkeringskostnader basert på innhentet data fra bilen iht. pkt. 18, og kostnader for tilleggstjenester til Kunden. Det samlede beløpet vil bli trukket automatisk fra Kundens registrerte betalingskort etter leieperioden. Disse betales med tillegg av den til enhver tid gjeldende merverdiavgift. En samlet kostnadsoversikt vil være tilgjengelig i Fleks- applikasjonen og på "min side" på www.fleks.no. Etter eventuelt mislykkede forsøk på å trekke beløpet fra det registrerte betalingskortet til Kunden, legges alle ubetalte kostnader på en faktura som sendes til Kunden per e-post. Fleks kan legge på et fakturagebyr i forbindelse med dette.

9. Avhenting og tilbakelevering

Bilen skal hentes til avtalt tid på utleveringsstedet som Fleks oppgitt ved bestilling. Ved avhenting av bilen må Kunden bruke Fleks-applikasjonen hvor den bestilte bilen vil bli synlig når Kunden befinner seg tilstrekkelig nær bilen. Når bilen er synlig på Fleks-applikasjonen godkjenner Kunden mottak av bilen og disse Vilkårene via BankID eller annen e-signatur som er godkjent av Fleks til enhver tid. Bilen åpnes og låses via Fleks-applikasjonen ved at Kundens mobil kobler seg på nøkkelboksen inne i bilen. Ett sett nøkler blir også tilgjengelige for Kunden i hanskerommet i bilen. Betalingskortet til Kunden belastes før bilen utleveres (samme dag). Dersom det ikke er dekning på kortet på dette tidspunktet, vil ikke Kunden få tilgang til bilen. Bilen skal tilbakeleveres senest på det avtalte tidspunktet. Dersom bilen ikke tilbakeleveres i tide, vil det påløpe et gebyr på kr 1000,- pr. dag i tillegg til leie for den ekstra tid bilen benyttes. Beløpene trekkes automatisk fra Kundens betalingskort. Bilen anses for å være tilbakelevert når Kunden leverer tilbake bilen med alt av tilhørende utstyr på utleveringsstedet Fleks oppga ved bestilling, forutsatt at det skjer i samsvar med instruksjonen og innleveringsprosedyren beskrevet på Fleks-applikasjonen.

10. Kundens ansvar og plikter

10.1 Kundens undersøkelsesplikt ved avhenting av bilen

Ved avhenting av bilen plikter Kunden å kontrollere at det er tale om korrekt bilmodell, samt undersøke bilen nøye for synlige skader eller mangler på utsiden av, og inne i bilen, før den tas i bruk. Alle eventuelle skader og mangler skal umiddelbart rapporteres til Fleks, bl.a. ved å ta bilder av skaden eller mangelen, i samsvar med instruksjonen på Fleks-applikasjonen. Dersom Kunden unnlater å varsle om synlige skader eller mangler ved avhenting, og likevel tar bilen i bruk, vil Kunden tape sin rett til å gjøre slike skader eller mangler gjeldende. Fleks kan holde Kunden ansvarlig for skader som ikke er rapportert. Dersom Kunden oppdager mangler ved bilen som Kunden ikke kunne oppdaget før bilen startet, må Kunden innen rimelig tid gi Fleks beskjed om slike mangler og spesifisere hva slags mangler det gjelder. Hvis dette ikke gjøres vil Kunden tape sin rett til å gjøre mangelen gjeldende, og Fleks kan holde Kunden ansvarlig for disse skadene.

10.2 Kundens overordnede ansvar under leieperioden

Under leieperioden bærer Kunden alt ansvar for bilen og bruken av den. Kunden plikter å gjøre seg kjent med forholdsregler som er nødvendige for hver bil og eventuelle vilkår og regler som gjelder spesielt for den konkrete bilen. Kunden er ansvarlig for ethvert tyveri av og enhver skade på bilen som oppstår under leieperioden. For skader og tyveri som dekkes av forsikring er Kundens ansvar begrenset oppad til egenandelen som fremgår av bilag 2. Kunden er også erstatningsansvarlig for ethvert tap som Fleks pådras, f.eks. til rengjøring, reparasjoner og transport, grunnet innvendige eller utvendige skader eller skadeverk utover normal slitasje, som er påført bilen under leieforholdet. Kundens erstatningsansvar er begrenset oppad til egenandelen som fremgår av bilag 2. Fleks' tap som følge av, men ikke begrenset til, slike skader som ikke dekkes av forsikringen som beskrevet i bilag 2 må i sin helhet dekkes av Kunden. Dersom Kunden ved skadetilfelle har opptrådt uaktsomt, har brutt Vilkårene eller vegtrafikkloven, vil Kunden kunne måtte betale en større del av skaden enn den avtalte egenandel, basert på alvorligheten av Kundens handlinger, se bilag 2. Fleks har montert systemer som gir Fleks tilgang til data knyttet til kjøring iht. pkt. 18. Det vil være å anse som brudd på Vilkårene om Kunden endrer, sperrer eller fjerner disse systemene. Det er ikke tillatt at Kunden monterer eget takstativ på bilen hvis Kunden kun har kjøpt forsikringsdekningen Fleks Basis. Kunden må ha forsikringsdekningen Fleks Pluss for å kunne montere eget takstativ/utstyr på bilen. Det er Kundens ansvar å påse at utstyret er forsvarlig og forskriftsmessig montert på bilen, og at totalvekten ikke overskrider det som er tillatt for den aktuelle bilen. Ved forsettlig eller grov uaktsom adferd eller unnlatelse eller grove brudd på Vilkårene eller vegtrafikkloven vil Kunden bli holdt fullt ut økonomisk ansvarlig for skaden, uavhengig av forsikring.

10.3 Kundens ansvar ved skader mv.

Kunde skal straks melde alle skader, tekniske feil eller uhell til Fleks. Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til politiet. Kunden skal alltid utfylle fullstendig skademelding og ikke etterlate bilen uten at nødvendige forholdsregler er tatt. Utfylt skademelding skal omgående sendes til Fleks. Skademelding for henholdsvis karosseriskader og frontruter er tilgjengelig på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen. Dersom Kunden ikke overholder sine plikter i forbindelse med skade, er Kunden ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til denne forsømmelsen. Unnlatelse av å rapportere en kollisjon eller annen skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget og ubegrenset ansvar for Kunden. Fleks står fritt til å kontrollere bilen for skader og Kundens registrering av disse til enhver tid.

10.4 Kundens vedlikeholdsplikt

Kunden plikter å sørge for alminnelig vedlikehold under leieperioden, f.eks. med hensyn til kjølevann, lufttrykk i dekk mv., og plikter å påse at bilen til enhver tid er i forsvarlig kjørbar stand. Kunden plikter også å ta hensyn til varsellamper og har et ansvar for å varsle Fleks dersom bilen trenger service- eller utbedring på verksted. Dersom Kunden er i tvil om vedlikehold, kan spørsmål stilles til Fleks. Kunden plikter å behandle bilen forsvarlig. Kunden plikter å ikke forlate bilen ulåst, eller på en slik måte at den kan benyttes av andre. Bilen skal leveres tilbake i samme stand som ved avhenting. Røyking er ikke tillatt i bilen.

10.5 Kundens plikter med hensyn til bruken av bilen

Kunden er ansvarlig for all bruk av bilen. Bilen skal i utgangspunktet primært benyttes av Kunden. Dersom bilen brukes av andre enn Kunden, er Kunden ansvarlig for at disse overholder Vilkårene og oppfyller kravene i pkt. 3. All bruk av bilen skjer på Kundens ansvar. Bilen er kun tillatt benyttet i Europa eller Norden (avhengig av forsikringsdekning, se bilag 2) med mindre skriftlig godkjenning fra Fleks er innhentet. Fleks har tilgang på data om bilens lokasjon iht. pkt. 18, og kan sende Kunden varsler dersom Kunden nærmer seg begrensningene for bilens bruksområde, dvs. Norden eller Europa, avhengig av hva som er avtalt. Kunden plikter å behandle og bruke bilen på forsvarlig måte og i henhold til gjeldende lover og regler. Bilen kan f.eks. ikke benyttes til:

 • Kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel;
 • Kommersielle formål, eksempelvis befordring av passasjer eller varer mot vederlag;
 • Fremleie; med mindre skriftlig godkjenning fra Fleks er innhentet på forhånd;
 • Konkurranse, fartsprøver eller annen form for testkjøring; eller
 • Sleping av annet kjøretøy
 • Kunden må ikke benytte bilen under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter eller til frakt av flere passasjerer eller tyngre last enn bilen er registrert for Nøkkelen skal ikke oppbevares i bilen når den ikke er i bruk av Kunden.

10.6 Kundens ansvar når leieperioden avsluttes og bilen tilbakeleveres

Kunden plikter å levere bilen og utstyret tilbake i samme stand som da bilen avhentet. Dette inkluderer også tilstanden til alt av tilbehør til bilen slik som f.eks. nøkler, ladekabler, bagasjeromstrekk, hattehylle og tilsvarende. Kunden skal gjennomføre en grundig rengjøring av bilen innvendig dersom Kunden har hatt dyr i bilen. Spylervæske skal etterfylles løpende. Dersom nøkkel, ladekabler, hattehylle, bagasjeromstrekk eller annet tilbehør er mistet vil Fleks fakturere Kunden for kostnaden av tilbehøret som må erstattes, samt et administrasjonsgebyr på kr 499,-. Dersom det mistede utstyret er av en art som gjør at Fleks ikke kan leie ut bilen på nytt umiddelbart, f.eks. dersom nøkkelen mangler, må Kunden dekke kostnaden for leie av bilen (per dag) til bilen kan settes i drift igjen. Dersom bilen anses for å være mer enn normalt møkkete ved tilbakelevering, vil Fleks fakturere kunden for Fleks' faktiske kostnad for å rengjøre bilen. Gebyrene vil trekkes automatisk fra Kundens registrerte betalingskort. Kunden plikter å levere bilen tilbake med full drivstofftank. Korrekt drivstofftype skal benyttes, og dette er Kundens ansvar. Dersom dette ikke gjøres, vil Fleks fakturere Kunden for etterfylt drivstoff. Drivstoffprisen påvirkes av svingninger i markedet og Fleks kan derfor være nødt til å gjøre endringer i prisene med kort varsel. Den til enhver gjeldende prisen per liter for slik etterfylling fremgår på Fleks' nettside. Hvis bilen er en elektrisk bil, må den leveres tilbake minst 75 % ladet. Dersom dette ikke gjøres, vil Fleks fakturere Kunden for etterlading. Strømprisen påvirkes av svingninger i markedet og Fleks kan derfor være nødt til å gjøre endringer i prisene med kort varsel. Den til enhver tid gjeldende prisen per kWt for slik etterlading fremgår på Fleks' nettside. For hybridbiler gjelder drivstoffkravet, ikke ladekravet. Kunden skal løpende undersøke om det har kommet skader på bilen å rapportere eventuelle skader til Fleks uten ugrunnet opphold.

11. Fleks' plikter

Fleks eller Fleks' samarbeidspartner plikter til avtalt tid og på avtalt sted å stille bilen til Kundens rådighet. Bilen skal være i god og forskriftsmessig stand og ha full drivstofftank eller minst 75 % ladede batterier for elektriske biler. For hybridbiler gjelder drivstoffkravet, ikke ladekravet. Småskader og alminnelig slitasje på bilen må kunne påregnes, og Kunden kan ikke i noe tilfelle gjøre dette gjeldende som mangler ved den utleverte bilen. Fleks plikter å inspisere bilen for skader maksimalt 24 timer før utlevering til Kunden. Eventuelle funn må være meddelt Kunden innen 12 timer før utlevering. Hvis valgt bil av slike grunner ikke kan stilles til Kundens disposisjon som avtalt, skal Fleks gjøre en tilsvarende bil tilgjengelig inntil bestilt bil kan leveres. Fleks plikter å inspisere bilen for skader innen én virkedag etter innlevering. Eventuelle funn og/eller krav må være meddelt Kunden innen fire virkedager etter innlevering.

12. Fleks' adgang til bilen

Fleks kan låse opp bilen digitalt og har fri tilgang til å kunne ta seg inn i bilen for å utføre tilleggstjenester som Kunden har bestilt. Fleks har også adgang til å ta seg inn i bilen dersom Fleks anser dette for å være nødvendig av andre årsaker, f.eks. av hensyn til sikkerhet og ivaretakelse av de verdiene bilen representerer. Fleks har tilgang på data om bilens lokasjon iht. pkt. 18 og personvernerklæringen. Kunden skal varsles på forhånd om at Fleks ønsker tilgang til bilen og tidspunktet for dette, i den grad dette er hensiktsmessig og mulig.

13. Angrerett og avbestilling

Kunden har ikke angrerett ved bestilling av bil fra Flåten jfr. angrerettloven § 22 bokstav m. Kunden kan avbestille leiebilen ved å varsle Fleks skriftlig via Fleks' nettside eller Fleks- applikasjonen inntil 3 dager før avtalt avhenting av bilen iht. pkt. 9. Etter dette eller dersom Kunden har avhentet bilen, kan bilen innleveres til Fleks før leieperiodens utløp, men det gis ingen refusjon for eventuelle ubrukte dager i opprinnelig avtalt leieperiode.

14. Mislighold

Partene har rett til å si opp leieavtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av Vilkårene. Følgende forhold skal alltid anses som vesentlig mislighold:

 • Brudd på pliktene i pkt. 3 ifm. bestilling;
 • Brudd på andre forpliktelser i Vilkårene som ikke blir rettet umiddelbart; og
 • Tap av førerkort eller bruk av bilen uten førerkort. Ved Fleks' heving av leieavtalen som følge av vesentlig mislighold har Fleks muligheten til å innhente informasjon om bilens lokasjon iht. pkt. 19 og deretter hente bilen, og/eller sette på en startsperre dersom Fleks anser dette som nødvendig, f.eks. av sikkerhets- eller verdisikringshensyn. Dersom Fleks bruker digital nøkkel ved henting av bilen, må Kunden levere eller sende inn fysisk nøkkel til bilen innen 3 virkedager.

15. Erstatning

I tilfelle mislighold kan den andre part kreve erstatning for de økonomiske tap, herunder utgifter og omkostninger som parten er påført som en direkte konsekvens av misligholdet, for så vidt den misligholdende part ikke godtgjør at misligholdet eller årsaken til dette skyldes hindring utenfor partenes kontroll som partene ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Erstatning for indirekte tap som f.eks. driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt kan kun kreves dersom den misligholdende parten har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

16. Ansvarsfraskrivelse

Fleks har intet ansvar for skade på eller tap av eiendeler som Kunden eller annen person har etterlatt, oppbevart eller transportert i bilen i leieperioden. Fleks fraskriver seg ethvert ansvar overfor Kunden med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller har forbindelse med leieforholdet. Dersom Kunden bruker eget tilleggsutstyr, har Kunden selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert, i den stand gjenstanden skal være og ikke skader bilen.

17. Skade forårsaket av bilen, avsavn

Fleks har intet ansvar for skade forårsaket av bilen, eller for tap som måtte oppstå for Kunden eller tredjemann ved at bilen for kortere eller lengre tid er ute av drift. Dette gjelder uansett årsaken til skade eller driftsstans. Rettes det krav mot Fleks for skade forårsaket av bilen eller Kunden, eller for brudd på offentlige og private forskrifter og tillatelser, plikter Kunden å holde Fleks skadesløs.

18. Fleks' tilgang på data

I hver bil vil det være montert systemer som gir Fleks tilgang til data knyttet til kjøring, slik som hvilken Kunde som bruker bilen, bilens geografiske plassering, bruksdata (kilometer, kjøreprofil (hastighet m.v.)) og lignende. Fleks vil også ha tilgang til data fra bompengebrikke og eventuelt andre tilleggstjenester som faktureres av Fleks. I forbindelse med inngåelse og oppfyllelse av Vilkårene, herunder tjenester fra leverandører og samarbeidspartnere som Fleks tilbyr, vil Fleks behandle personopplysninger om Kunden. Informasjon om behandlingen av personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

19. Overdragelse av avtalen

Kunden kan ikke overdra rettigheter eller forpliktelser etter Vilkårene uten skriftlig forhåndssamtykke fra Fleks. Fleks kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene.

20. Kontaktinformasjon

Alle henvendelser angående leiebilen og tilleggstjenestene kan rettes til Fleks gjennom Fleks-applikasjonen, til kundeservice på tlf. + 47 23 96 41 54 eller på e-post til hei@fleks.no. Utfylt skademelding skal sendes til Fleks per e-post hei@fleks.no eller per post til adresse: Drammensveien 130, 0277 Oslo

21. Lovvalg og tvisteløsning

Uoverensstemmelser og konflikter som måtte oppstå i forbindelse med leieavtalen skal avgjøres iht. til norsk rett. Ved tvister og uenigheter mellom Fleks og Kunden, kan Kunden klage til Forbrukertilsynet (https://www.forbrukertilsynet.no/).

BILAG 1 — Praktisk informasjon vedrørende tjenester som er inkludert i leiebeløpet

Tjenesten alle Kunder får tilgang til inkluderer:

 • Tilgang til valgt bil i Flåten inkludert; Bompengebrikke - kommer ferdig montert i bilen, leses av etter leieperiodens utløp og trekkes fra Kundens registrerte betalingskort. Det er ikke mulig å benytte egen bompengebrikke i bilen. Gjeldende rabatter fremgår på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.
 • Forsikring iht. vilkår i bilag 2. Det er ikke mulig å tegne egen forsikring på bilen. Melding om skade eller andre henvendelser knyttet til forsikringen rettes til Fleks.
 • Veihjelp kan bestilles ved å kontakte telefonnummer oppgitt på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen.

BILAG 2 — Forsikringsvilkår

Fleks har ansvar— og kaskoforsikring for bilene som inngår i tjenesten. I tilfelle skade må imidlertid Kunden betale egenandel. Kunden gjøres særlig oppmerksom på at forsett eller grov uaktsomhet fra bruker vil medføre at skaden er unntatt fra forsikring og at Kunden dermed er ansvarlig for skaden i sin helhet. Det samme gjelder for skader som ikke omfattes av forsikringsdekningen, som må dekkes av Kunden i sin helhet.

Følgende vilkår, med nærmere begrensninger i forsikringsbeviset, gjelder dersom abonnenten har valgt dekningen Fleks Basis:

 • Forsikringen gjelder for kjøretøyet i reservert leieperiode;
 • Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker;
 • Kaskoforsikringen dekker skade på kjøretøyet;
 • Forsikringen dekker tyveri, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette;
 • Forsikringen er gyldig i Norden;
 • Egenandel ved skade er kr 6000,-. Egenandel på frontrute er kr 2500,-. Egenandel ved veihjelp er kr 600,-. Egenandel ved frastjålet ladekabel er 2000,-. Egenandel ved rettshjelp er 4000,- + 20 % av overskytende beløp;
 • På Kundens forespørsel kan Fleks stille med leiebil for kr 350,- per dag;
 • Øvelseskjørning er ikke tillatt;
 • Fører under 25 år er ikke tillatt; og
 • Forsikringen dekker ikke skade på dekk (punkteringer o.l.).

Følgende vilkår, med nærmere begrensninger i forsikringsbeviset, gjelder dersom abonnenten har valgt dekningen Fleks Pluss:

 • Forsikringen gjelder for kjøretøyet i reservert leieperiode;
 • Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker;
 • Kaskoforsikringen dekker skade på kjøretøyet;
 • Forsikringen dekker tyveri, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette;
 • Forsikringen er gyldig i Europa;
 • Egenandel ved skade er kr 6000,-. Egenandel på frontrute er kr 2500,-. Egenandel ved veihjelp er kr 600,-. Egenandel ved frastjålet ladekabel er 2000,-. Egenandel ved rettshjelp er 4000,- + 20 % av overskytende beløp;
 • Tillatt med eget takstativ/utstyr;
 • Øvelseskjøring er ikke tillatt;
 • Fører under 25 år er ikke tillatt;
 • Forsikringen dekker skade på dekk (punktering o.l.), egenandel er kr 6000,-
 • Leiebil ved verkstedsopphold tilknyttet forsikringssaken dekkes av forsikringen.

Følgende vilkår, med nærmere begrensninger i forsikringsbeviset, gjelder dersom abonnenten har valgt dekningen Fleks Super:

 • Forsikringen gjelder for kjøretøyet i reservert leieperiode;
 • Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker;
 • Kaskoforsikringen dekker skade på kjøretøyet;
 • Forsikringen dekker tyveri, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette;
 • Forsikringen er gyldig i Europa;
 • Egenandel ved skade er kr 2000,-. Egenandel ved skade på frontrute er kr 500,-. Egenandel ved veihjelp er kr 600,-. Egenandel ved frastjålet ladekabel er 2000,-. Egenandel ved rettshjelp er 4000,- + 20 % av overskytende beløp;
 • Tillatt med eget takstativ/utstyr;
 • Øvelseskjøring i henhold til gjeldene bestemmelser tillatt;
 • Forsikringen dekker skade på dekk (punktering o.l.), egenandel er kr 2000,-.
 • Leiebil ved verkstedsopphold tilknyttet forsikringssaken dekkes av forsikringen.

Forsikringen omfatter ikke:

 • Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landvei) ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen;
 • Skade som Kunden har voldt eller fremkalt ved grov uaktsomhet eller forsett;
 • Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt mens Kunden er påvirket av berusede eller bedøvende middel;
 • Tap av arbeidsfortjeneste; og
 • Skade som oppstår mens Kunden bryter Vilkårene.