Vilkår for adgang til utleie gjennom Getaround

1. Generelt om tilleggstjenesten

Disse vilkårene gjelder i tillegg til Fleks AS' ("Fleks"), org.nr. 922 183 074, generelle vilkår for abonnementstjeneste for bil.

Fleks' generelle vilkår tillater ikke fremleie av bilen. Ved å betale et fast månedsbeløp kan kunden ("Kunden") likevel få adgang til å leie ut bilen gjennom Getaround ("tilleggstjenesten"). Kunden må selv inngå en avtale med Getaround SAS, opprette en bilannonse og administrere utleieforholdet på Getarounds nettside/mobilapplikasjon.

Annen type fremleie er forbudt. For øvrig gjelder Fleks' generelle vilkår i sin helhet.

Før Kunden kan leie ut bilen gjennom Getaround, må Fleks godkjenne dette overfor Getaround. Fleks forbeholder seg retten å nekte godkjenning dersom det foreligger saklig grunn for slik nektelse.

Utleie gjennom Getaround forutsetter at Kunden har bestilt tilleggstjenesten, akseptert herværende vilkår og at tilleggstjenesten er aktiv. Hvis Kunden leier ut bilen uten en aktiv tilleggstjeneste, f.eks. etter oppsigelsestiden, vil skader som oppstår ikke dekkes av hverken Getarounds eller Fleks' forsikring, jfr. pkt. 8.

Tilgang til tjenesten som omhandler utleie på Getartound er kun tilgjengelig for kunder med abonnement på 6 eller 12 måneder.

Ved å godkjenne vilkårene for tilleggstjenesten aksepterer Kunden at Getaround kan utlevere all relevant og nødvendig informasjon til Fleks om enhver skade som har oppstått i den periode bilen har vært utleid gjennom Getaround, herunder om Kunden har fått utbetalt penger knyttet til slike skader. .

2. Særlige vilkår for utleie

Getaround Connect er ikke tilgjengelig. Kunden må levere den fysiske nøkkelen til leietaker ved utleie gjennom Getaround. Kunden må ikke gi leietakeren tilgang til brukernavn og passord for tilgang til Fleks applikasjonen og "min side".

Kunden kan til enhver tid ha maks 2 Fleks-biler tilgjengelige for utleie gjennom Getaround. Kunder med Fleks Sammen kan ikke kjøpe denne tilleggstjenesten.

Utleie av kjøretøyet gjennom Getaround innenfor de siste 30 dagene før en eventuell tilbakeleveringsdato til Fleks er ikke tillatt.

Dersom det foreligger en skadesak på Fleks bilen knyttet til Getaround utleie som er under reparasjon, som forhindrer at Fleks’s bil returneres til eventuell innleveringsdato ved utløp av abonnementsperiode, skal varigheten av Fleks-abonnementet forlenges med en måned av gangen, for å sikre at utbedring finner sted før innlevering av Fleks bil.

3. Kundens ansvar og plikter

All bruk av Getaround skjer på Kundens risiko. Kunden må overholde alle sine forpliktelser under avtalen med Fleks og har det overordnede ansvaret for bilen også ved utleie gjennom Getaround. Kunden er ansvarlig for alle kostnader under avtalen med Fleks, selv om disse oppstår ved utleie gjennom Getaround. Eksempel på slike kostnader er overkjørte kilometer, bompenger, bøter, gebyr, mistet tilbehør og nøkler. Dersom Kunden deler ladebrikken med leietakeren, er Kunden ansvarlig for alle kostnader knyttet til bruk av ladebrikken. Kunden plikter også å melde fra til Fleks om feil eller mangler ved kilometertelleren i bilen.

4. Oppstart, varighet og oppsigelse

Ved kjøp av tilleggstjenesten blir denne aktiv fra neste periodestart. Periodestarten framgår ved bestilling og på månedsfakturaen. Tilleggstjenesten er løpende uten bindingstid og fornyes automatisk måned for måned, med mindre Kunden sier den opp på "min side" på www.fleks.no før inneværende periode utløper.

5. Angrerett

Kunden har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. For å kunne bruke angreretten må Kunden underrette Fleks på en utvetydig måte om beslutningen om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). Kunden kan benytte dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at Kunden sender meldingen om at Kunden vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Dersom Kunden går fra denne avtalen, skal Fleks tilbakebetale alle betalinger Fleks har mottatt fra Kunden for denne tjenesten. Fleks foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen.

6. Mislighold

Partene har rett til å heve avtalen om tilleggstjenesten med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av disse vilkårene. Følgende forhold skal alltid anses som vesentlig mislighold:

  • Brudd på særlige vilkår for utleie i pkt. 2;
  • Utleie via andre enn Getaround;
  • Misbruk av Fleks forsikring, jfr. pkt. 8.

7. Ansvarsfraskrivelse

Fleks fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til Kundens bruk av Getaround. Alle henvendelser om Getarounds tjeneste skal rettes til Getaround. Rettes det krav mot Fleks knyttet til utleie gjennom Getaround, plikter Kunden å holde Fleks skadesløs.

8. Forsikring

Skader som oppstår ved utleie med Getaround skal tas og utbedres gjennom Getarounds forsikringsselskap. Alle skader må utbedres før bilen tilbakeleveres til Fleks. Hvis Kunden tilbakeleverer en bil med skader som har oppstått under utleie med Getaround, må Kunden dekke kostnadene for utbedring i sin helhet. Forsikringen via Fleks kan ikke påberopes av Kunden for slike skader. Misbruk av Fleks' forsikring ved å f.eks. bruke denne for skader som har oppstått under utleie med Getaround fører til at Kunden blir utestengt fra Fleks i 2 år.