Avtalevilkår

1. GENERELT OM TJENESTEN

Fleks er en abonnementstjeneste for bil som drives av Fleks AS ("Fleks"), org.nr. 922 183 074. Tjenesten går ut på at kunden ("Kunde") tegner et abonnement på en bil, inkludert de tjenestene som fremgår i pkt. 4 for en fast sum i måneden, uten innskudd og med bare én måneds bindingstid.

Kunden velger hvilken bil det skal abonneres på fra Fleks' til enhver tid gjeldende utvalg av biler ("Pool"). Poolen er slik den til enhver tid presenteres på Fleks' nettside www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen og vil inneholde et utvalg av merker og modeller tilpasset forskjellige behov. Hvilke biler som er tilgjengelig i Poolen vil til enhver tid fremgå av nettsiden www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen. Disse vilkårene gjelder for abonnement på alle biler, herunder tilleggsbiler jfr. pkt. 5 Kunden må beholde samme bil i minimum én måned, dog slik at tilleggsbiler, jfr. pkt. 5, kan leies for en kortere periode. Deretter står Kunden fritt til å fortsette abonnementet med samme bil, fortsette abonnementet med en ny bil fra Poolen eller avslutte abonnementet. Kunden kan være abonnent uten å ha et aktivt abonnement. Både aktive og passive abonnenter er bundet av vilkårene, men for de passive abonnentene kommer vilkårene knyttet bruken av tjenesten og tilleggstjenestene bare til anvendelse når Kunden benytter en av disse.

I tillegg til den grunnleggende abonnementstjenesten tilbyr Fleks ulike tilleggstjenester som bilholdstjenester, tilleggsutstyr og leie av tilleggsbil ved behov. Fleks tilbyr også levering og henting av bilen m.m. mot særskilt betaling. Disse vilkårene gjelder også for kjøp av slike tjenester med de eventuelle unntak og tillegg som fremgår av bilag 1. Tilleggstjenestene tilbys til de til enhver tid gjeldende prisene som fremgår av nettsiden www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.

Kundene får tilgang til Fleks-applikasjonen og en kundeportal hvor detaljer om Kundens abonnement, informasjon og nyheter om tjenesten fremgår.

2. AKSEPT AV BRUKERVILKÅR

Disse brukervilkårene ("Vilkårene") regulerer Kundens tilknytning til og bruk av tjenesten. Ved å tegne abonnement godtar Kunden disse Vilkårene og personvernerklæringen, og er bundet av disse. Fleks oppfordrer Kunden til å lese Vilkårene nøye før Kunden tegner abonnement.

Fleks forbeholder seg retten til når som helst å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av Vilkårene.

Ved endringer av Vilkårene vil Fleks sende Kunden oppdaterte vilkår til den e-postadresse Kunden har oppgitt. Endringer vil også bli publisert i Fleks-applikasjonen og på kundeportalen.

Dersom endringer gjøres til Kunden ugunst må Kunden enten godkjenne vilkårene i Fleks-applikasjonen eller på kundeportalen eller avslutte abonnementet. Unnlatt oppsigelse er likestilt med aksept. Nye vilkår til Medlemmet ugunst vil først tre i kraft 2 måneder etter at Fleks har varslet om endringen slik at Kunden kan avslutte abonnementet på en god måte.

3. VILKÅR FOR TEGNING AV ABONNEMENT

For å tegne et abonnement, må Kunden være over 23 år, ha norsk bostedsadresse, ha gyldig norsk førerkort (klasse B) og akseptere disse Vilkårene. Registrering av betalingskort jfr. pkt 8 er også påkrevd. Kunden registrerer ett betalingskort som skal benyttes for betaling av alle tjenester i tilknytning til abonnementet.

Abonnementet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Ved inngåelse av abonnement forplikter Kunden seg til å gi Fleks informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid.

Fleks kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av abonnement uten nærmere begrunnelse. Fleks har adgang til å foreta kredittsjekk av Kunden for kundeforholdet aksepteres av Fleks.

4. GRUNNTJENESTEN

Tjenesten alle Kunder får tilgang til inkluderer:

 • i) Tilgang til valgt bil i Poolen inkludert:

  • a. Bompengebrikke; og
  • b. Drivstoffkort (valgfritt der dette er aktuelt)
  • c. Ladebrikke (valgfritt der dette er aktuelt)
 • iii) Forsikring;
 • iv) Veihjelp; og
 • v) Dekkhotell

Dersom det gjelder særlige vilkår for noen bilmodeller vil dette bli opplyst ved bestilling og disse vil fremgå av bilag 1.

5. TILLEGGSTJENESTER

Kunder kan kjøpe tilgang til de tilleggstjenestene Fleks tilbyr til enhver tid, herunder, men ikke begrenset til tilleggsbil og utvidet forsikringsdekning. Hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige fremgår på [http://www.fleks.no][2] og i Fleks-applikasjonen. Tilleggstjenestene tilbys med forbehold om tilgjengelighet.

En nærmere beskrivelse av tilleggsbil og andre tilleggstjenester og eventuelle særlige vilkår for tilleggstjenestene fremgår av bilag 1.

Forsikringsvilkår for de ulike forsikringsdekningene fremgår av bilag 3.

Tilleggsbiler kan leies for kortere perioder enn en måned og priser følger av prislisten som er tilgjengelig på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen.

6. BRUKERNAVN OG PASSORD

Brukernavn og passord tilknyttet Kundens abonnement er strengt personlig. Kunden er ansvarlig for å påse at dette ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til sitt abonnement. Ved mistanke om at andre har tilgang til brukernavn og/eller passord plikter Kunden å varsle Fleks umiddelbart.

7. KOMMUNIKASJON

Fleks har rett til å kommunisere med Kunden gjennom mobilnummer og/eller registrert e-post og/eller faktura-adresse i tråd med gjeldende lovgivning. Kunden er selv ansvarlig for å oppdatere sine kommunikasjonsadresser.

8. MÅNEDSBELØP OG BETALINGSANSVAR

8.1 Tjenester som omfattes av det faste månedsbeløpet

Det faste månedsbeløpet påløper så lenge Kunden har hentet ut en bil av Poolen.

Det faste månedsbeløpet inkluderer:

 • i) Tilgang til valgt bil i Poolen;
 • ii) Service;
 • iii) Veihjelp;
 • iv) Dekkhotell; og
 • v) Forsikring

Praktisk informasjon vedrørende pkt. ii)-iv) fremgår av bilag 2.

Gjeldende forsikringsvilkår fremgår i bilag 3.

Fleks vil automatisk innhentede data fra bilen jfr. pkt. 20 for å fakturere Kunden for kjørte kilometer.

Prisene på kjørte kilometer fremgår samme sted som abonnementsprisen på bilen. Fleks vil fakturere Kunden kjørte kilometer sammen med andre tilleggskostnader jfr. pkt. 8.2.

Månedsbeløpet dekker ikke andre utgifter som f.eks. vask og rengjøring av bilen, drivstofforbruk, bompengeavgifter, bøter og gebyrer av enhver art eller vedlikehold av eget montert ekstrautstyr, med mindre annet er avtalt.

8.2 Tilleggskostnader

Kunden er selv ansvarlig for å betale offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer og bøter knyttet til bilen eller til bruken av bilen så lenge abonnementet løper. I de tilfeller der Fleks hefter solidarisk med Kunden, og Kunden ikke betaler utgiftene selv, legger Fleks på et administrasjonsgebyr på kr 200 ,- ved senere innkreving hos Kunden.

I tillegg til det faste månedsbeløpet samler Fleks de løpende utgiftene til drivstoff, bompengekostnader og kostnader for tilleggstjenester til Kunden på en månedlig samlefaktura. En samlet kostnadsoversikt vil være tilgjengelig i Fleks-applikasjonen og på kundeportalen.

8.3 Regulering av månedsbeløpet

Fleks har rett til å justere månedsbeløpet og andre priser med 21 kalenderdagers varsel.

Priser for den enkelte Kunde kan også endres ved vesentlig endret bruk eller slitasje av bilen fra Kundens side.

Priser vil bl.a. bli regulert ved endringer i forsikringsgivers årlige premienivå og relevant skadehistorikk, samt ved endring i trafikkavgiften.

8.4 Betalingsbetingelser

Månedsbeløpet på abonnementet forfaller til betaling forskuddsvis. Månedsbeløpet vil da trekkes automatisk fra Kundens registrerte betalingskort. Første trekk finner sted den første dagen i abonnementsperioden. Alle andre løpende utgifter og kostnader som ikke er inkludert i abonnementet (herunder, men ikke begrenset til ladebrikke/drivstoffkort og bompengebrikke) faktureres samlet og trekkes fra Kundens betalingskort etterskuddsvis en gang i måneden. Disse betales med tillegg av den til enhver tid gjeldende merverdiavgift.

Det er Kundens ansvar at det er dekning på betalingskortet når månedsbeløpet og tilleggskostnadene forfaller. Manglende betaling utgjør mislighold av Vilkårene og gir Fleks adgang til å iverksette misligholdsbeføyelser jfr. pkt. 16 og kreve purregebyr. Forsinkelsesrente påløper i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

9. RABATTER

Fleks har flere avtalepartnere som gjør at Kunden kan få rabatter på ulike løpende bilutgifter, herunder f.eks. bompenger, drivstoff, lading, bilvask og bilrekvisita. En oversikt over de til enhver tid gjeldende rabattene er tilgjengelig på nettsiden www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.

10. AVHENTING OG TILBAKELEVERING AV BILEN

Ved tegning av abonnement kan Kunden velge å få bilen levert av Fleks mot betaling ihht. gjeldende prisliste på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen, eller hente bilen på utleveringsstedet Fleks oppgir ved bestilling av bilen til avtalt tid. Ved avhenting eller utlevering av bilen får Kunden ett sett nøkler overlevert av en medarbeider i Fleks eller via en nøkkelboks.

For å motta bilen kreves det dekning på Kundens registrerte kort på utleveringstidspunktet.

Abonnementet løper frem til utløpt oppsigelsestid i henhold til pkt. 14 , dog slik at det fortsetter å løpe dersom bilen ikke ilbakeleveres i tide. Bilen anses for å være tilbakelevert når Kunden leverer tilbake bilen og eventuelt tilleggsutstyr på utleveringsstedet Fleks oppga ved bestilling, hvis ikke annet er avtalt. Bilnøkkelen må overleveres til en medarbeider i Fleks eller legges i angitt nøkkelboks. Bilen kan også hentes av Fleks mot betaling i henhold til gjeldende prisliste.

11. KUNDENS ANSVAR OG PLIKTER

11.1 Kundens undersøkelsesplikt

Kunden plikter å undersøke bilen for synlige skader eller mangler før bilen tas i bruk og rapportere eventuelle skader til Fleks. Dersom unden unnlater å varsle om synlige skader eller mangler, og likevel tar bilen i bruk, vil Kunden tape sin rett til å gjøre slike mangler gjeldende. Fleks kan holde Kunden ansvarlig for disse skadene. Dersom Kunden oppdager mangler ved bilen som Kunden ikke kunne oppdaget før bilen startet, må Kunden innen rimelig tid gi Fleks beskjed om slike mangler og spesifisere hva slags mangler det gjelder. Hvis dette ikke gjøres vil Kunden tape sin rett til å gjøre mangelen gjeldende, og Fleks kan holde Kunden ansvarlig for disse skadene.

11.2 Kundens overordnede ansvar mens abonnementet løper

Mens abonnementet løper bærer Kunden alt ansvar for bilen og bruken av den. Kunden plikter å gjøre seg kjent med forholdsregler som er nødvendige for hver bil og eventuelle regler som gjelder spesielt for den konkrete bilen.

Kunden er ansvarlig for ethvert tyveri og enhver skade på bilen som oppstår mens abonnementet løper. For skader som dekkes av forsikring er Kundens ansvar begrenset oppad til egenandelen som fremgår av bilag 3.

Kunden er også erstatningsansvarlig for ethvert tap som Fleks pådras, f.eks. til rengjøring, reparasjoner og transport, grunnet innvendige eller utvendige skader eller skadeverk som er påført bilen mens abonnementet løper, begrenset oppad til egenandelen som fremgår av bilag 3. Ansvar som ikke dekkes av forsikringen som beskrevet i bilag 3 må i sin helhet dekkes av Kunden.

Dersom Kunden ved skadetilfelle har opptrådt uaktsomt, har brutt Vilkårene eller vegtrafikkloven, vil Kunden kunne måtte betale en større del av skaden enn det den avtalte egenandel.

Ved forsett, grov uaktsomhet eller grove brudd på Vilkårene eller vegtrafikkloven vil Kunden bli fullt ut økonomisk ansvarlig for skaden.

11.3 Kundens ansvar ved skader mv.

Alle skader, tekniske feil eller uhell skal Kunden umiddelbart melde til Fleks.

Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til politiet. Kunden skal alltid utfylle fullstendig skademelding og ikke etterlate bilen uten at nødvendige forholdsregler er tatt. Utfylt skademelding skal omgående sendes til Fleks. Skademelding for henholdsvis karosseriskader og frontruter er tilgjengelig i hanskerommet på bilen. Kunden erstatter disse med nye dersom det er nødvendig.

Dersom Kunden ikke overholder sine plikter i forbindelse med skade, er Kunden ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen.

Unnlatelse av å rapportere en kollisjon eller annen skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for Kunden.

Fleks står fritt til å kontrollere bilen for skader og Kundens registrering av disse til enhver tid.

11.4 Kundens vedlikeholdsplikt

Kunden plikter å sørge for alminnelig vedlikehold mens abonnementet løper, og plikter å påse at bilen til enhver tid er i forsvarlig kjørbar stand. Alminnelig vedlikehold innebærer bl.a. å ta hensyn til varsellamper, vask av bilen og å påse at dekk har tilstrekkelig lufttrykk. Dette inkluderer også å varsle Fleks dersom bilen trenger service- eller utbedring på verksted. Dersom Kunden er i tvil om vedlikehold, kan spørsmål stilles til Fleks.

Kunden plikter å behandle bilen forsvarlig, og ikke påføre skader. Kunden plikter ikke å forlate bilen ulåst, eller på en slik måte at den kan benyttes av andre. Bilen skal leveres tilbake i samme stand som ved avhenting. Røyking er ikke tillatt i bilen.

11.5 Kundens plikter med hensyn til bruken av bilen

Kunden er ansvarlig for all bruk av bilen. Bilen skal i utgangspunktet primært benyttes av Kunden og denne husstand. Dersom bilen overlates til andre enn medlemmer av husstanden skjer dette således på Kundens eget ansvar.

Bilen er kun tillatt benyttet i Europa eller Norden (avhengig av valgt forsikringsdekning, se bilag 3) med mindre skriftlig samtykke fra Fleks er innhentet.

Kunden plikter å behandle og bruke bilen på forsvarlig måte og ikke benytte bilen til:

 • i) Kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel;
 • ii) Kommersielle formål, eksempelvis befordring av passasjer eller varer mot vederlag;
 • iii) Fremleie; med mindre skriftlig samtykke fra Fleks er innhentet på forhånd;
 • iv) Konkurranse, fartsprøver eller annen form for testkjøring;
 • v) Sleping av annet kjøretøy;
 • vi) Kunden må ikke benytte bilen i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men ikke begrenset til:

  • Kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter;
  • Frakt av flere passasjerer eller tyngre last enn bilen er registrert for; eller
  • På annen måte å benytte bilen i strid med vegtrafikklov, trafikkregler eller straffelovgivning.

11.6 Kundens ansvar når abonnementet avsluttes og bilen tilbakeleveres

Kunden plikter å levere bilen tilbake i samme stand som da abonnementet ble startet. Kunden gjennomfører innvendig vask, matter skal ristes og bilen bør vaskes utvendig. Kunden skal gjennomføre en grundig rengjøring av bilen innvendig dersom Kunden har hatt dyr i bilen. Spyleveske skal etterfylles løpende.

Dersom drivstoffnivå er ¼ tank eller mindre, må Kunden fylle drivstoff (fortrinnsvis full tank) før bilen returneres. Korrekt drivstofftype skal benyttes og dette er Kundens ansvar. Dersom dette ikke gjøres vil Fleks fakturere etterfylt drivstoff med et påslag på 20 % sammenlignet med veiledende pris.

Kunden skal løpende undersøke om det har kommet skader på bilen og rapportere eventuelle skader til Fleks uten ugrunnet opphold.

12. FLEKS' PLIKTER

Fleks har ansvar for bilens serviceprogram og periodisk kjøretøykontroll (PKK) samt at leietaker har tilgang til sommer-/vinterdekk slik at bilen er i forskriftsmessigstand, jf. bilag 2 ii) og V).

Fleks plikter til avtalt tid og på avtalt sted å stille bilen til Kundens rådighet. Bilen skal være i god og forskriftsmessig stand og inneholde minst 20 liter drivstoff eller oppladede batterier for elektriske biler.

Fleks plikter å inspisere bilen for skader maksimalt 24 timer før utlevering til Kunden. Eventuelle funn og/eller krav må være meddelt Kunden innen 12 timer før utlevering. Hvis valgt bil av slike grunner ikke kan stilles til Kundens disposisjon som avtalt, skal Fleks gjøre en tilsvarende bil tilgjengelig inntil bestilt bil kan leveres.

Fleks plikter å inspisere bilen for skader innen 24 timer etter innlevering, eventuelle funn og/eller krav må være meddelt Kunden innen 48 timer etter innlevering.

Småskader og alminnelig slitasje må kunne påregnes, og kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende som mangler.

13. FLEKS' ADGANG TIL BILEN

Fleks beholder ett sett nøkler til bilen under abonnementsperioden og har fri tilgang til å kunne ta seg inn i bilen for å utføre tilleggstjenester som Kunden har bestilt. Kunden skal varsles om at Fleks ønsker slik tilgang og tidspunktet for dette.

14. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Abonnementet varer i minimum én måned og fornyes automatisk. Kunden kan si opp abonnementet ved å varsle Fleks skriftlig med 21 dagers varsel.

15. ANGRERETT OG AVBESTILLING

Kunden har ikke angrerett ved bestilling av bil fra Poolen jfr. angrerettsloven § 22 bokstav m.

Kunden kan avbestille bilen inntil 3 dager før bilen leveres i henhold til pkt. 10.

16. MISLIGHOLD

Partene har rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av Vilkårene. Følgende forhold skal alltid anses som vesentlig mislighold:

 • i) Brudd på pliktene i pkt. 3 ifm. tegning av abonnement;
 • ii) Betalingsmislighold av mer enn en måneds betaling under abonnementsperioden;
 • iii) Alvorlig svikt i Kundens betalingsevne som gjør det er klart at Kundens betalingsforpliktelser kan bli vesentlig misligholdt;
 • iv) Brudd på pkt. 6 i disse Vilkårene;
 • v) Brudd på andre forpliktelser i Vilkårene som ikke blir rettet innen to uker etter at det
 • er gitt skriftlig varsel; og
 • vi) Tap av førerkort.

17. ERSTATNING

I tilfelle av mislighold kan den annen part kreve erstatning for de tap, utgifter og omkostninger som parten er påført som en direkte konsekvens av misligholdet, for så vidt den misligholdende part ikke godtgjør at misligholdet eller årsaken til dette skyldes hindring utenfor partenes kontroll som partene ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av.

Erstatning for indirekte tap, så som driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt kan kun kreves dersom den misligholdende parten har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

18. ANSVARSFRASKRIVELSE

Fleks har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som Kunden eller annen person har etterlatt, oppbevart eller transportert i bilen. Fleks fraskriver seg ethvert ansvar overfor Kunden med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med abonnementet, utover ansvar beskrevet ovenfor. Dersom Kunden bruker eget tilleggsutstyr har Kunden selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert og i den stand gjenstanden skal være.

19. SKADE FORÅRSAKET AV BILEN, AVSAVN

Fleks har intet ansvar for skade forårsaket av bilen, eller for tap som måtte oppstå for Kunden eller tredjemann ved at bilen for kortere eller lengre tid er ute av drift. Dette gjelder uansett årsaken til skade eller driftsstans. Rettes det krav mot Fleks for skade forårsaket av bilen eller Kunden eller for brudd på offentlige og private forskrifter og tillatelser, plikter Kunden å holde Fleks skadesløs.

20. FLEKS' TILGANG PÅ DATA

Fleks vil ha tilgang til de persondata som er nødvendig for å gjennomføre avtaleforholdet, herunder navn, personnummer, førerkortnummer, bankkontonummer m.v.

I hver bil vil det være montert systemer som gir Fleks tilgang data knyttet til kjøring, slik som bilens geografiske plassering, bruksdata (kilometer, kjøreprofil (hastighet m.v)) og lignende. Fleks vil også ha tilgang til data fra ladebrikke, drivstoffkort, bompengebrikke og eventuelt andre tilleggstjenester som faktureres av Fleks.

Fleks innhenter ikke data om hvem som bruker bilen og vil heller ikke koble innhentet data opp mot brukeren av bilen.

For mer informasjon om dette, se personvernerklæringen der det fremgår nærmere hvilke data som samles inn, behandlingen av slike data og Fleks' bruk av slike data.

21. KONTAKTINFORMASJON

Alle henvendelser angående abonnementet og tilleggstjenestene kan rettes til Fleks igjennom Fleks-applikasjonen og til kundeservice på tlf. +47 23 96 41 54.

Utfylt skademelding skal sendes til Fleks per post til adresse:

Fleks AS Postboks 52 1471 LØRENSKOG

22. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Uoverensstemmelser og konflikter som måtte oppstå i forbindelse med abonnementet skal avgjøres i henhold til norsk rett.

BILAG 1 – SÆRLIGE VILKÅR OG VILKÅR FOR VISSE TILLEGGSTJENESTER

På lanseringstidspunktet kan Kundene få tilgang til følgende tilleggstjenester:

 • i.) Leie av tilleggsbil (spesialbil som varebil etc.)

  • a. Tilleggsbiler leies på time- eller døgnbasis og faktureres sammen med øvrige tjenester
  • b. Kun Fleks Basis forsikring gjelder for tilleggsbiler uavhengig av hva som er valgt ved bestilling av ordinær bil
  • c. Eget drivstoffkort og/eller ladebrikke følger ikke med tilleggsbiler dersom det ikke er avtalt ved bestilling
 • ii.) Barnesete - abonnement

  • a. Ved bestilling sammen med bil fra Poolen leveres bilen med barnesetet ferdig montert.
  • b. Ved bestilling til bil som allerede er hentet ut fra Poolen kan barnesetet hentes hos Fleks eller leveres hjem i henhold til gjeldende prisliste
  • c. Ved abonnement på barnesete kan man velge en av følgende typer
  • i. Babystol (ca 0 - 1 år)
  • ii. Småbarnstol (ca 6mnd-4år)
  • iii. Beltestol (ca 4 - 12 år)
  • iv. Det tas forbehold om at barnets høyde og vekt må være innenfor de krav som er for den enkelte modell
  • d. Ved bytte til annen størrelse må Fleks varsles senest 7 dager før ønsket dato for bytte.
  • e. Barnesetet returneres til Fleks enten ved tilbakelevering av bil eller senest dagen etter at barneseteabonnementet opphører
 • iii.) Hundebur - abonnement

  • a. Ved bestilling sammen med bil fra Poolen leveres bilen med hundeburet ferdig montert.
  • b. Ved bestilling til bil som allerede er hentet ut fra Poolen kan hundeburet hentes hos Fleks eller leveres hjem i henhold til gjeldende prisliste
  • c. Ved bytte til annen størrelse må Fleks varsles senest 7 dager før ønsket dato for bytte.
  • d. Krav til ekstra rengjøring ved dyr i bilen (jfr punkt 11.6) bortfaller
  • e. Det tas forbehold om at ikke alle typer hundebur passer i alle biler
  • f. Hundeburet returneres til Fleks enten ved tilbakelevering av bil eller senest dagen etter at hundeburabonnementet opphører
 • iv.) Takstativ - abonnement

  • a. Ved bestilling sammen med bil fra Poolen leveres bilen med takstativet og tilhørende tilbehør ferdig montert.
  • b. Ved bestilling til bil som allerede er hentet ut fra Poolen monteres takstatativet og tilhørende tilbehør hos Fleks
  • c. Ved abonnement på takstativ kan man velge en av følgende tilbehør
  • i. Takboks
  • ii. Skiholder
  • iii. Sykkelstativ for inntil to sykler
  • d. Ved bytte til annet tilbehør må Fleks varsles senest 7 dager før ønsket dato for bytte. Tilbehør kan byttes maksimalt en gang hver tredje måned.
  • e. Det tas forbehold om at det ikke er tillatt å montere takstativ på alle bilmodeller
  • f. Kunden er pliktig til å sette seg inn i tillatt grense for taklast og overholde de
  • g. Takstativet og påmontert tilbehør returneres til Fleks enten ved tilbakelevering av bil eller senest dagen etter at takstativabonnementet opphører
 • v.) Bilpleietjenester (som f.eks. hjulskift) tilbys i henhold til oversikt på www.fleks.no

Rutine for bestilling og gjeldende prislister er tilgjengelig på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.

Alle tilleggstjenester tilbys med forbehold om tilgjengelighet.

BILAG 2 – PRAKTISK INFORMASJON VEDRØRENDE TJENESTER SOM ER INKLUDERT I MÅNEDSBELØPET

Tjenesten alle Kunder får tilgang til inkluderer:

 • i) Tilgang til valgt bil i Poolen inkludert

  • a. Bompengebrikke – kommer ferdig montert i bilen, leses av månedlig og faktureres etterskuddsvis sammen med øvrige tilleggstjenester. Det er ikke mulig å benytte egen bompengebrikke i bilen. Gjeldende rabatter fremgår på http://www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.
  • b. Drivstoffkort – leveres sammen med alle biler. Ved bruk av kortet faktureres utestående beløp månedlig sammen med øvrige tilleggstjenester. Gjeldende rabatter og bruksområder fremgår på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.
  • c. Ladebrikke - leveres sammen med biler med lademulighet. Ved bruk av brikken faktureres utestående beløp månedlig sammen med øvrige tilleggstjenester. Gjeldende rabatter og bruksområder fremgår på http://www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.
 • ii) Service i henhold til bilens serviceprogram og periodisk kjøretøykontroll (PKK). Kunden er ansvarlig for å melde behov til Fleks og stille bilen tilgjengelig for service når nødvendig. Fleks vil i samråd med Kunden avtale ønsket tidspunkt og sted, og stille leiebil tilgjengelig for Kunden uten ekstra kostnad. Dersom Kunden ikke ønsker å levere bilen til Fleks er henting/bringing tilgjengelig i henhold til gjeldende prisliste på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.
 • iii) Forsikring i henhold til vilkår i bilag 3. Det er ikke mulig å tegne egen forsikring på bilen. Melding om skade eller andre henvendelser knyttet til forsikringen rettes til Fleks.
 • iv) Veihjelp kan bestilles ved å kontakte telefonnummer oppgitt på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen.
 • v) Dekkhotell. Dekk er lagret hos Fleks Dekkhotell og kan hentes ut uten ytterligere omkostninger for Kunden dersom henting avtales minst 24 timer før. Ved bruk av tjenesten Hjulskift vil Fleks sørge for transport av dekk til valgt lokasjon.

BILAG 3 - FORSIKRINGSVILKÅR

Fleks har ansvar – og kaskoforsikring for bilene som inngår i tjenesten. I tilfelle skade må imidlertid Kunden betale egenandel. Maksimal egenandel ved skade eller tyveri er avhengig av valgt dekning. Kunden gjøres særlig oppmerksom på at forsett eller grov uaktsomhet fra bruker, vil medføre at skaden er unntatt fra forsikring og at Kunden dermed er ansvarlig for skaden i sin helhet. Det samme gjelder for skader som ikke omfattes av forsikringsdekningen,som må dekkes av Kunden i sin helhet.

Følgende vilkår gjelder dersom abonnenten har valgt dekningen Fleks Basis:

 • i) Forsikringen gjelder for kjøretøyet i reservert leieperiode
 • ii) Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker
 • iii) Forsikringen er gyldig i Norden
 • iv) Egenandel ved skade er kr 10.000,-. Egenandel ved glasskade er kr 2.000,-
 • v) Fører under 23 år er ikke tillatt

Følgende vilkår gjelder dersom abonnenten har valgt dekningen Fleks Plus:

 • i) Forsikringen gjelder for kjøretøyet i reservert leieperiode
 • ii) Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker
 • iii) Forsikringen er gyldig i Europa
 • iv) Egenandel ved skade er kr 5.000,-. Egenandel ved glasskade er kr 2.000,- -v) Fører under 23 år er tillatt
 • vi) Leiebil ved verkstedsopphold som dekkes av forsikringen.

Forsikringen omfatter ikke:

 • i) Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landvei) ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen
 • ii) Skade som Kunden har voldt forsettlig
 • iii) Skade som Kunden har fremkalt ved grov uaktsomhet
 • iv) Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt mens Kunden er påvirket av berusede eller bedøvende middel
 • v) Tap av arbeidsfortjeneste -vi) Skade som oppstår mens Kunden bryter Brukervilkårene