Avtalevilkår

AVTALEVILKÅR - FLEKS

Generelt om tjenesten

Fleks er en abonnementstjeneste for bil som drives av Fleks AS ("Fleks"), org.nr. 922 183 074. Tjenesten går ut på at kunden ("Kunde") tegner et abonnement på en bil, inkludert de tjenestene som fremgår i pkt. 4 for en fast sum i måneden, uten innskudd. Kunden velger selv om Kunden vil opprette et abonnement uten binding, med 6 måneder binding eller med 12 måneder binding.

Kunden velger hvilken bil det skal abonneres på fra Fleks' til enhver tid gjeldende utvalg av biler ("Pool"). Poolen inneholder et utvalg modeller tilpasset ulike behov. Hvilke biler som er tilgjengelig i Poolen vil til enhver tid fremgå av nettsiden www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen. Disse vilkårene gjelder for abonnement på alle biler i Poolen.

Abonnementet er løpende uten bindingstid og fornyes automatisk måned for måned, med mindre Kunden avslutter sitt abonnement. Kunden må i dette tilfellet varsle Fleks senest 14 dager før inneværende abonnementsperiode utløper, jfr. pkt. 13. Etter hver abonnementsperiode står Kunden fritt til å fortsette abonnementet med samme bil, fortsette abonnementet med en ny bil fra Poolen eller avslutte abonnementet, jfr. pkt. 13. Dersom Kunden har valgt abonnement med bindingstid vil Kunden være bundet til bilen i valgt periode. Når bindingstiden utløper fornyes abonnementet automatisk måned for måned til normal månedspris (prisen på abonnementet uten bindingstid), med mindre kunden avslutter sitt abonnement slik det er beskrevet over.

Kunden kan være abonnent uten å ha et aktivt abonnement. Både aktive og passive abonnenter er bundet av vilkårene, men for de passive abonnentene kommer vilkårene knyttet bruken av tjenesten og tilleggstjenestene bare til anvendelse når Kunden benytter en av disse.

I tillegg til den grunnleggende abonnementstjenesten tilbyr Fleks ulike tilleggstjenester som bilholdstjenester, levering og henting av bilen m.m. ved behov mot særskilt betaling.

Kundene får tilgang til Fleks-applikasjonen og en kundeportal hvor detaljer om Kundens abonnement, informasjon og nyheter om tjenesten fremgår.

Aksept av Avtalevilkår

Disse avtalevilkårene ("Vilkårene") regulerer Kundens tilknytning til og bruk av tjenesten. Ved å tegne abonnement godtar Kunden disse Vilkårene og personvernerklæringen, og er bundet av dette. Fleks oppfordrer Kunden til å lese Vilkårene nøye før Kunden tegner abonnement.

Fleks forbeholder seg retten til når som helst å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av Vilkårene. Endringene vil tre i kraft når de oppdaterte Vilkårene er publisert på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen. Ved vesentlige endringer i Vilkårene, eller dersom endringer gjøres til Kundens ugunst, skal Fleks sende Kunden oppdaterte vilkår til den e-postadresse Kunden har oppgitt ved tegning av abonnement, senest 30 kalenderdager før endringene trer i kraft. Kunden må enten godkjenne vilkårene i Fleks-applikasjonen eller på kundeportalen, eller avslutte abonnementet senest 14 dager før endringen trer i kraft. Unnlatt oppsigelse er likestilt med aksept.

Vilkår for Tegning av abonnement

For å tegne et abonnement, må Kunden være over 23 år, ha norsk bostedsadresse, ha hatt gyldig norsk førerkort (klasse B) sammenhengende i minimum ett år og akseptere disse Vilkårene. Registrering av betalingskort jfr. pkt. 8 er også påkrevd. Kunden registrerer ett betalingskort som skal benyttes for betaling av alle tjenester i tilknytning til abonnementet.

Abonnementet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Ved inngåelse av abonnement forplikter Kunden seg til å gi Fleks informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid.

Fleks kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av abonnement uten nærmere begrunnelse. Fleks har adgang til å foreta kreditt- og førerkortsjekk av Kunden før kundeforholdet aksepteres av Fleks.

Grunntjenesten

Tjenesten alle Kunder får tilgang til inkluderer:

i) Tilgang til valgt bil i Poolen inkludert bompengebrikke;

ii) Service;

iii) Forsikring;

iv) Veihjelp som følge av hendelser utenfor Kundens kontroll; og

v) Dekkhotell og dekkskift.

Dersom det gjelder særlige vilkår for noen bilmodeller vil dette bli opplyst ved bestilling.

Tilleggstjenester

Kunder kan kjøpe tilgang til de tilleggstjenestene Fleks tilbyr til enhver tid. Hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige fremgår på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen. Tilleggstjenestene tilbys med forbehold om tilgjengelighet.

Forsikringsvilkår for de ulike forsikringsdekningene fremgår av bilag 2.

Brukernavn og passord

Brukernavn og passord tilknyttet Kundens abonnement er strengt personlig. Kunden er ansvarlig for å påse at dette ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til sitt abonnement. Ved mistanke om at andre har tilgang til brukernavn og/eller passord plikter Kunden å varsle Fleks umiddelbart.

Kommunikasjon

Fleks har rett til å kommunisere med Kunden gjennom mobilnummer og/eller registrert e-post og/eller faktura-adresse i tråd med gjeldende lovgivning. Kunden er selv ansvarlig for å oppdatere sine kommunikasjonsadresser.

Månedsbeløp og betalingsansvar

Tjenester som omfattes av det faste månedsbeløpet

Det faste månedsbeløpet påløper og trekkes automatisk fra Kundens betalingskort så lenge Kunden har hentet ut en bil av Poolen.

Det faste månedsbeløpet inkluderer:

i) Tilgang til valgt bil i Poolen;

ii) Service;

iii) Veihjelp som følge av hendelser utenfor Kundens kontroll;

iv) Dekkhotell og dekkskift; og

v) Forsikring

Praktisk informasjon vedrørende pkt. ii)-iv) fremgår av bilag 1.

Gjeldende forsikringsvilkår fremgår av bilag 2.

Antall kilometer kjørelengde som er inkludert i det faste månedsbeløpet velges ved tegning av abonnement. Fleks vil automatisk innhente data fra bilen om bilens kjørelengde jfr. pkt. 19. Dersom Kundens bruk av bilen overstiger inkludert kjørelengde, vil Fleks fakturere Kunden sammen med andre tilleggskostnader jfr. pkt. 8.2, med et fast beløp pr. overkjørte kilometer. Prisen pr. overkjørte kilometer fremgår samme sted som abonnementsprisen på bilen (dvs. på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen).

Dersom Kunden ikke benytter seg av hele den inkluderte kjørelengden i en måned vil ikke resterende antall kilometer kunne overføres til en senere måned.

Månedsbeløpet dekker ikke andre utgifter som f.eks. vask og rengjøring av bilen, drivstofforbruk, bompengeavgifter, bøter og gebyrer av enhver art eller vedlikehold av eget montert ekstrautstyr, med mindre annet er avtalt.

Tilleggskostnader

Kunden er selv ansvarlig for å betale offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer og bøter knyttet til bilen eller til bruken av bilen så lenge abonnementet løper. I de tilfeller der Kunden ikke betaler parkeringsbøter, vil Fleks legge på et administrasjonsgebyr på kr 299,- pr. bot ved senere innkreving hos Kunden. Fleks kan også kontakte Kunden slik at Kunden kan betale boten selv, f.eks. via en betalingslink.

I tillegg til det faste månedsbeløpet samler Fleks utgifter og administrasjonsgebyrer og andre løpende utgifter som f.eks. bompenge- og ladekostnader basert på innhentet data fra bilen iht. pkt. 19, og kostnader for tilleggstjenester til Kunden, på en månedlig samlefaktura. En samlet kostnadsoversikt vil være tilgjengelig i Fleks-applikasjonen og på kundeportalen. Kostnadene vil trekkes automatisk fra Kundens betalingskort slik dette er beskrevet i pkt. 8.4.

Regulering av månedsbeløpet

Fleks har rett til å justere månedsbeløpet og andre priser med 21 dagers varsel.

Priser for den enkelte Kunde kan også endres ved vesentlig endret bruk eller slitasje av bilen fra Kundens side med 21 dagers varsel.

Priser vil bl.a. bli regulert ved endringer i forsikringsgivers årlige premienivå og relevant skadehistorikk, samt ved endring i trafikkavgiften.

Betalingsbetingelser

Månedsbeløpet på abonnementet forfaller til betaling forskuddsvis. Månedsbeløpet vil da trekkes automatisk fra Kundens registrerte betalingskort. Første trekk finner sted den første dagen i abonnementsperioden. Alle andre løpende utgifter og kostnader som ikke er inkludert i abonnementet (herunder, men ikke begrenset til bøter, administrasjonsgebyrer, overkjørte kilometer og bompenger) faktureres samlet og trekkes fra Kundens betalingskort etterskuddsvis én gang i måneden. Disse betales med tillegg av den til enhver tid gjeldende merverdiavgift.

Det er Kundens ansvar at det er dekning på betalingskortet når månedsbeløpet og tilleggskostnadene forfaller. Dersom Fleks ikke mottar betaling i tide kan Fleks varsle Kunden om manglende betaling via Fleks-applikasjonen eller på den e-posten eller telefonnummeret som Kunden har oppgitt ved tegning av abonnement.

Manglende betaling utgjør mislighold av Vilkårene og gir Fleks adgang til å iverksette misligholdsbeføyelser jfr. pkt. 15 og kreve purregebyr. Forsinkelsesrente påløper i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

Avhenting og tilbakelevering av bilen

Ved tegning av abonnement kan Kunden velge å få bilen levert av Fleks eller en av Fleks' samarbeidspartnere mot betaling iht. gjeldende prisliste på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen, eller hente bilen på utleveringsstedet Fleks oppgir ved bestilling av bilen til avtalt tid.

Ved avhenting eller utlevering av bilen må Kunden bruke Fleks-applikasjonen hvor den bestilte bilen vil bli synlig når Kunden befinner seg tilstrekkelig nær bilen. Når bilen er synlig på Fleks-applikasjonen godkjenner Kunden mottak av bilen og disse Vilkårene via BankID eller e-signatur. Bilen åpnes og låses via Fleks-applikasjonen ved at Kundens mobil kobler seg på nøkkelboksen inne i bilen. Ett sett nøkler blir også tilgjengelige for Kunden i hanskerommet i bilen.

For å motta bilen kreves det dekning på Kundens registrerte kort på utleveringstidspunktet.

Abonnementet løper frem til utløpt oppsigelsestid i henhold til pkt. 13. Dersom bilen ikke tilbakeleveres i tide vil det påløpe et gebyr på kr 1000,- pr. dag. Dette beløpet trekkes automatisk fra Kundens betalingskort slik dette er beskrevet i pkt. 8.4.

Bilen anses for å være tilbakelevert når Kunden leverer tilbake bilen med alt av tilhørende utstyr på utleveringsstedet Fleks oppga ved bestilling i samsvar med instruksjonen på Fleks-applikasjonen, hvis ikke annet er avtalt. Bilnøkkelen må legges tilbake i hanskerommet. Bilen kan også hentes av Fleks eller en av Fleks' samarbeidspartnere mot betaling i henhold til gjeldende prisliste.

Kundens ansvar og plikter

Kundens undersøkelsesplikt ved avhenting av bilen

Ved avhenting av bilen plikter Kunden å kontrollere at det er tale om korrekt bilmodell etc., samt undersøke bilen nøye for synlige skader eller mangler på utsiden av, og inne i bilen, før den tas i bruk. Alle eventuelle skader og mangler skal umiddelbart rapporteres til Fleks, bl.a. ved å ta bilder av skaden eller mangelen, i samsvar med instruksjonen på Fleks-applikasjonen.

Dersom Kunden unnlater å varsle om synlige skader eller mangler, og likevel tar bilen i bruk, vil Kunden tape sin rett til å gjøre slike mangler gjeldende. Fleks kan holde Kunden ansvarlig for disse skadene. Dersom Kunden oppdager mangler ved bilen som Kunden ikke kunne oppdaget før bilen startet, må Kunden innen rimelig tid gi Fleks beskjed om slike mangler og spesifisere hva slags mangler det gjelder. Hvis dette ikke gjøres vil Kunden tape sin rett til å gjøre mangelen gjeldende, og Fleks kan holde Kunden ansvarlig for disse skadene.

Kundens overordnede ansvar mens abonnementet løper

Mens abonnementet løper bærer Kunden alt ansvar for bilen og bruken av den. Kunden plikter å gjøre seg kjent med forholdsregler som er nødvendige for hver bil og eventuelle regler som gjelder spesielt for den konkrete bilen.

Kunden er ansvarlig for ethvert tyveri og enhver skade på bilen som oppstår mens abonnementet løper. For skader som dekkes av forsikring er Kundens ansvar begrenset oppad til egenandelen som fremgår av bilag 2.

Kunden er også erstatningsansvarlig for ethvert tap som Fleks pådras, f.eks. til rengjøring, reparasjoner og transport, grunnet innvendige eller utvendige skader eller skadeverk utover normal slitasje jfr. NAFs retningslinjer for unormal slitasje (tilgjengelig her), som er påført bilen mens abonnementet løper. Kundens erstatningsansvar er begrenset oppad til egenandelen som fremgår av bilag 2. Fleks' tap som følge av, men ikke begrenset til, slike skader som ikke dekkes av forsikringen som beskrevet i bilag 2 må i sin helhet dekkes av Kunden. Dersom Kunden ved skadetilfelle har opptrådt uaktsomt, har brutt Vilkårene eller vegtrafikkloven, vil Kunden kunne måtte betale en større del av skaden enn den avtalte egenandel.

Det er ikke tillatt at Kunden monterer eget takstativ på bilen med Fleks basis. Kunden må ha Fleks Pluss for å kunne montere eget takstativ/utstyr på bilen. Det er Kundens ansvar å påse at utstyret er forsvarlig montert etter forskriftene, og at totalvekten ikke overskrider det som er tillatt for den aktuelle bilen.

Ved forsett, grov uaktsomhet eller grove brudd på Vilkårene eller vegtrafikkloven vil Kunden bli fullt ut økonomisk ansvarlig for skaden.

Kundens ansvar ved skader mv.

Alle skader, tekniske feil eller uhell skal Kunden umiddelbart melde til Fleks.

Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til politiet. Kunden skal alltid utfylle fullstendig skademelding og ikke etterlate bilen uten at nødvendige forholdsregler er tatt. Utfylt skademelding skal omgående sendes til Fleks. Skademelding for henholdsvis karosseriskader og frontruter er tilgjengelig i hanskerommet på bilen. Kunden erstatter disse med nye dersom det er nødvendig.

Dersom Kunden ikke overholder sine plikter i forbindelse med skade, er Kunden ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen.

Unnlatelse av å rapportere en kollisjon eller annen skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for Kunden.

Fleks står fritt til å kontrollere bilen for skader og Kundens registrering av disse til enhver tid.

Kundens vedlikeholdsplikt

Kunden plikter å sørge for alminnelig vedlikehold mens abonnementet løper, og plikter å påse at bilen til enhver tid er i forsvarlig kjørbar stand. Alminnelig vedlikehold innebærer bl.a. å ta hensyn til varsellamper, vask av bilen, påse at dekk har tilstrekkelig lufttrykk og å benytte dekk tilpasset kjøreforholdene. Dette inkluderer også å varsle Fleks dersom bilen trenger service- eller utbedring på verksted. Dersom Kunden er i tvil om vedlikehold, kan spørsmål stilles til Fleks.

Fleks innhenter data fra bilen iht. pkt. 19, og kan sende Kunden varsler om at nødvendig vedlikehold av bilen må foretas basert på dette.

Kunden plikter å behandle bilen forsvarlig, og ikke påføre skader. Kunden plikter å ikke forlate bilen ulåst, eller på en slik måte at den kan benyttes av andre. Bilen skal leveres tilbake i samme stand som ved avhenting. Røyking er ikke tillatt i bilen.

Kundens plikter med hensyn til bruken av bilen

Kunden er ansvarlig for all bruk av bilen. Bilen skal i utgangspunktet primært benyttes av Kunden og dennes husstand. Dersom bilen overlates til andre enn medlemmer av husstanden skjer dette således på Kundens eget ansvar.

Bilen er kun tillatt benyttet i Europa eller Norden (avhengig av forsikringsdekning, se bilag 2) med mindre skriftlig samtykke fra Fleks er innhentet. Fleks har tilgang på data om bilens lokasjon iht. pkt. 19, og kan sende Kunden varsler dersom Kunden nærmer seg begrensningene for bilens bruksområde, dvs. Norden og Europa avhengig av hva som er avtalt.

Kunden plikter å behandle og bruke bilen på forsvarlig måte og ikke benytte bilen til:

i) Kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel;

ii) Kommersielle formål, eksempelvis befordring av passasjer eller varer mot vederlag;

iii) Fremleie; med mindre skriftlig samtykke fra Fleks er innhentet på forhånd;

iv) Konkurranse, fartsprøver eller annen form for testkjøring;

v) Sleping av annet kjøretøy;

vi) Kunden må ikke benytte bilen i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men ikke begrenset til:

  • Kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter;
  • Frakt av flere passasjerer eller tyngre last enn bilen er registrert for; eller
  • På annen måte benytte bilen i strid med vegtrafikklov, trafikkregler eller straffelovgivning.

Kundens ansvar når abonnementet avsluttes og bilen tilbakeleveres

Kunden plikter å levere bilen og utstyret tilbake i samme stand som da abonnementet ble startet. Dette inkluderer alt av tilbehør til bilen slik som f.eks. nøkler og tilsvarende. Kunden gjennomfører innvendig og utvending vask av bilen, samt rister og rengjør matter. Kunden skal gjennomføre en grundig rengjøring av bilen innvendig dersom Kunden har hatt dyr i bilen. Spylervæske skal etterfylles løpende.

Dersom Kunden ikke har vasket bilen tilstrekkelig utvendig og/eller innvendig ved tilbakelevering og bilen anses for å være normalt møkkete, vil Fleks pålegge et gebyr på kr 499,-. Dersom bilen anses for å være mer enn normalt møkkete vil Fleks pålegge et gebyr på kr 1 199,-. Gebyrene vil trekkes automatisk fra Kundens betalingskort slik dette er beskrevet i pkt. 8.4.

Kunden plikter å levere bilen tilbake med full drivstofftank. Korrekt drivstofftype skal benyttes, og dette er Kundens ansvar. Dersom dette ikke gjøres, vil Fleks fakturere Kunden for etterfylt drivstoff med et påslag på kr 20,- pr. liter sammenlignet med veiledende pris.

Kunden plikter å levere bilen tilbake fulladet. Dersom dette ikke gjøres, vil Fleks fakturere Kunden for etterfylt lading av elbil-batteriet med kr 2,- pr. kWt.

Kunden skal løpende undersøke om det har kommet skader på bilen å rapportere eventuelle skader til Fleks uten ugrunnet opphold.

Fleks' plikter

Fleks eller Fleks' samarbeidspartner plikter til avtalt tid og på avtalt sted å stille bilen til Kundens rådighet. Bilen skal være i god og forskriftsmessig stand og ha full drivstofftank eller fulladede batterier for elektriske biler. Småskader og alminnelig slitasje på bilen må kunne påregnes, og Kunden kan ikke i noe tilfelle gjøre dette gjeldende som mangler ved den utleverte bilen.

Fleks plikter å inspisere bilen for skader maksimalt 24 timer før utlevering til Kunden. Eventuelle funn må være meddelt Kunden innen 12 timer før utlevering. Hvis valgt bil av slike grunner ikke kan stilles til Kundens disposisjon som avtalt, skal Fleks gjøre en tilsvarende bil tilgjengelig inntil bestilt bil kan leveres.

Dersom det er nødvendig å utføre service på en bil som Kunden abonnerer på, og det skyldes forhold utenfor Kundens kontroll, vil Fleks gi Kunden beskjed så fort som mulig og sørge for at en erstatningsbil blir gjort tilgjengelig for Kunden i serviceperioden.

Fleks plikter å inspisere bilen for skader innen én virkedag etter innlevering. Eventuelle funn og/eller krav må være meddelt Kunden innen to virkedager etter innlevering.

Fleks' adgang til bilen

Fleks beholder ett sett nøkler til bilen under abonnementsperioden og har fri tilgang til å kunne ta seg inn i bilen for å utføre tilleggstjenester som Kunden har bestilt. Fleks har også adgang til å ta seg inn i bilen dersom Fleks anser dette for å være nødvendig av andre årsaker, f.eks. av hensyn til sikkerhet og ivaretakelse av de verdiene bilen representerer. Fleks har tilgang på data om bilens lokasjon iht. pkt. 19 og personvernerklæringen.

Kunden skal varsles på forhånd om at Fleks ønsker tilgang til bilen og tidspunktet for dette, i den grad dette er mulig.

Varighet og oppsigelse

Abonnementet er løpende uten bindingstid og fornyes automatisk måned for måned, med mindre Kunden avslutter sitt abonnement. Kunden må i dette tilfellet varsle Fleks skriftlig senest 14 dager før inneværende abonnementsperiode utløper.

Dersom Kunden ønsker å bytte til en annen bil i Poolen, kan dette registreres via Fleks' nettside eller i Fleks-applikasjonen. Byttet må registreres senest 7 dager før inneværende abonnementsperiode utløper. Bilbyttet vil bli gjeldende fra og med neste abonnementsperiode.

For en lavere månedspris kan Kunden velge å binde seg for lenger perioder enn én måned, herunder 6 måneder eller 12 måneder. Når bindingstiden utløper fornyes abonnementet automatisk måned for måned til normal månedspris (prisen på abonnementet uten bindingstid), med mindre kunden avslutter sitt abonnement slik det er beskrevet over. Dersom Kunden sier opp abonnementet midt i en bindingsperiode må Kunden betale et termineringsgebyr på kr 2000 i tillegg til 1 måneds leie ved terminering av 6 måneders binding eller 3 måneders leie ved 12 måneders binding.

Angrerett og avbestilling

Kunden har ikke angrerett ved bestilling av bil fra Poolen jfr. angrerettsloven § 22 bokstav m.

Kunden kan avbestille abonnementet på den valgte bilen i Poolen ved å varsle Fleks skriftlig via Fleks' nettside eller Fleks-applikasjonen inntil 3 dager før avtalt avhenting av bilen i henhold til pkt. 9.

Mislighold

Partene har rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av Vilkårene. Følgende forhold skal alltid anses som vesentlig mislighold:

i) Brudd på pliktene i pkt. 3 ifm. tegning av abonnement;

ii) Tre betalingsmislighold under abonnementsperioden dersom Kunden har fått tre varsler fra Fleks om manglende betaling;

iii) Alvorlig svikt i Kundens betalingsevne som gjør det klart at Kundens betalingsforpliktelser kan bli vesentlig misligholdt;

iv) Brudd på pkt. 6 i disse Vilkårene;

v) Brudd på andre forpliktelser i Vilkårene som ikke blir rettet innen to uker etter at det er gitt skriftlig varsel; og

vi) Tap av førerkort.

Ved Fleks' heving av abonnementet som følge av vesentlig mislighold har Fleks muligheten til å innhente informasjon om bilens lokasjon iht. pkt. 19 og hente bilen, og/eller sette på en startsperre dersom Fleks anser dette som nødvendig, f.eks. av sikkerhets- eller verdisikringshensyn.

Erstatning

I tilfelle mislighold kan den andre part kreve erstatning for de tap, utgifter og omkostninger som parten er påført som en direkte konsekvens av misligholdet, for så vidt den misligholdende part ikke godtgjør at misligholdet eller årsaken til dette skyldes hindring utenfor partenes kontroll som partene ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Erstatning for indirekte tap som f.eks. driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt kan kun kreves dersom den misligholdende parten har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Ansvarsfraskrivelse

Fleks har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som Kunden eller annen person har etterlatt, oppbevart eller transportert i bilen. Fleks fraskriver seg ethvert ansvar overfor Kunden med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med abonnementet, utover ansvar beskrevet ovenfor. Dersom Kunden bruker eget tilleggsutstyr har Kunden selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert og i den stand gjenstanden skal være.

Skade forårsaket av bilen, avsavn

Fleks har intet ansvar for skade forårsaket av bilen, eller for tap som måtte oppstå for Kunden eller tredjemann ved at bilen for kortere eller lengre tid er ute av drift. Dette gjelder uansett årsaken til skade eller driftsstans. Rettes det krav mot Fleks for skade forårsaket av bilen eller Kunden, eller for brudd på offentlige og private forskrifter og tillatelser, plikter Kunden å holde Fleks skadesløs.

Fleks' tilgang på data

I hver bil vil det være montert systemer som gir Fleks tilgang til data knyttet til kjøring, slik som bilens geografiske plassering, bruksdata (kilometer, kjøreprofil (hastighet m.v.)) og lignende. Fleks vil også ha tilgang til data fra bompengebrikke og eventuelt andre tilleggstjenester som faktureres av Fleks.

I forbindelse med inngåelse og oppfyllelse av Vilkårene, herunder tjenester fra leverandører og samarbeidspartnere som Fleks tilbyr, vil Fleks behandle personopplysninger om Kunden. Informasjon om behandlingen av personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

OVERDRAGELSE AV AVTALEN

Kunden kan ikke overdra rettigheter eller forpliktelser etter Vilkårene uten skriftlig forhåndssamtykke fra Fleks. Fleks kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene.

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser angående abonnementet og tilleggstjenestene kan rettes til Fleks igjennom Fleks-applikasjonen, til kundeservice på tlf. + 47 23 96 41 54 eller på e-post til hei@fleks.no.

Utfylt skademelding skal sendes til Fleks per e-post hei@fleks. no eller per post til adresse:

Fleks AS

Sandakerveien 64

0484 OSLO

Lovvalg og tvisteløsning

Uoverensstemmelser og konflikter som måtte oppstå i forbindelse med abonnementet skal avgjøres i henhold til norsk rett.

Ved tvister og uenigheter mellom Fleks og Kunden kan Kunden klage til Forbrukerrådet (https://www.forbrukerradet.no/).

BILAG 1 — Praktisk informasjon vedrørende tjenester som er inkludert i månedsbeløpet

Tjenesten alle Kunder får tilgang til inkluderer:

i) Tilgang til valgt bil i Poolen inkludert; Bompengebrikke - kommer ferdig montert i bilen, leses av månedlig og faktureres etterskuddsvis sammen med øvrige tilleggstjenester. Det er ikke mulig å benytte egen bompengebrikke i bilen. Gjeldende rabatter fremgår på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.

ii) Service i henhold til bilens serviceprogram og periodisk kjøretøykontroll (PKK). Kunden er ansvarlig for å melde behov til Fleks og stille bilen tilgjengelig for service når nødvendig. Fleks vil i samråd med Kunden avtale ønsket tidspunkt og sted, og stille leiebil tilgjengelig for Kunden uten ekstra kostnad. Dersom Kunden ikke ønsker å levere bilen til Fleks er henting/bringing tilgjengelig i henhold til gjeldende prisliste på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.

iii) Forsikring i henhold til vilkår i bilag 2. Det er ikke mulig å tegne egen forsikring på bilen. Melding om skade eller andre henvendelser knyttet til forsikringen rettes til Fleks.

iv) Veihjelp kan bestilles ved å kontakte telefonnummer oppgitt på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen.

v) Dekkhotell og dekkskift. Dekk er lagret hos Fleks Dekkhotell og Kunden har ikke tilgang til dekkene. Fleks og Kunden avtaler tid for dekkskrift på bilen mellom sesongene.

BILAG 2 — Forsikringsvilkår

Fleks har ansvar— og kaskoforsikring for bilene som inngår i tjenesten. I tilfelle skade må imidlertid Kunden betale egenandel. Maksimal egenandel ved skade eller tyveri er avhengig av valgt dekning. Kunden gjøres særlig oppmerksom på at forsett eller grov uaktsomhet fra bruker vil medføre at skaden er unntatt fra forsikring og at Kunden dermed er ansvarlig for skaden i sin helhet. Det samme gjelder for skader som ikke omfattes av forsikringsdekningen, som må dekkes av Kunden i sin helhet.

Følgende vilkår gjelder dersom abonnenten har valgt dekningen Fleks Basis:

i) Forsikringen gjelder for kjøretøyet i reservert leieperiode;

ii) Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker;

iii) Forsikringen er gyldig i Norden;

iv) Egenandel ved skade er kr 10.000,-. Egenandel ved glasskade er kr 2.000,-. Egenandel ved veihjelp er kr 500,-; og

v) Fører under 23 år er ikke tillatt.

Følgende vilkår gjelder dersom abonnenten har valgt dekningen Fleks Pluss:

i) Forsikringen gjelder for kjøretøyet i reservert leieperiode;

ii) Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker;

iii) Forsikringen er gyldig i Europa;

iv) Egenandel ved skade er kr 10.000,-. Egenandel ved glasskade er kr 2.000,-. Egenandel ved veihjelp er kr 500,-;

v) Tillatt med eget takstativ/utstyr

vi) Øvelseskjøring tillatt

vii) Fører under 23 år er tillatt; og

viii) Leiebil ved verkstedsopphold som dekkes av forsikringen.

(Abonnement opprettet før 08.07.20 med utvidet forsikring følger gamle avtalevilkår vedrørende takstativ og egenandel ved skade).

Forsikringen omfatter ikke:

i) Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landvei) ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen;

ii) Skade som Kunden har voldt eller fremkalt ved grov uaktsomhet eller forsett;

iii) Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt mens Kunden er påvirket av berusede eller bedøvende middel;

iv) Tap av arbeidsfortjeneste; og

v) Skade som oppstår mens Kunden bryter Vilkårene.