Avtalevilkår

Følgende vilkår gjelder for eksisterende Fleks-kunder fom. 19. april 2023.

Innholdsfortegnelse

Generelle vilkår for tjenesten

1. Generelt om tjenesten

Fleks er en abonnementstjeneste for bil som drives av Fleks AS ("Fleks"), org.nr. 922 183 074. Tjenesten går ut på at kunden ("Kunde") tegner et bilabonnement, inkludert de tjenestene som fremgår i pkt. 4 for en fast sum i måneden, uten innskudd. Kunden velger selv om Kunden vil opprette et abonnement uten binding, halvårsabonnement (6 måneder binding) eller årsabonnement (12 måneder binding).

Kunden velger hvilken bil det skal abonneres på fra Fleks' til enhver tid gjeldende utvalg av biler ("Flåte"). Flåten inneholder et utvalg modeller tilpasset ulike behov. Hvilke biler som er tilgjengelig i Flåten vil til enhver tid fremgå av nettsiden www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen. Disse generelle vilkårene m. bilag 1-3 ("Vilkårene") gjelder for abonnement på alle biler i Flåten. Bilag 3 – Vilkår for ladebrikke gjelder hvis Kunden abonnerer på en elbil og har fått utlevert en ladebrikke. Bilag 4 – Vilkår Fleks Sammen gjelder bare for Kunder og Underabonnenter som benytter tilleggstjenesten Fleks Sammen.

Abonnementet er løpende uten bindingstid og fornyes automatisk måned for måned, med mindre Kunden avslutter sitt abonnement på "min side" på www.fleks.no senest 14 dager før inneværende abonnementsperiode utløper, jfr. pkt. 13. Etter hver abonnementsperiode står Kunden fritt til å fortsette abonnementet med samme bil, fortsette abonnementet med en ny bil fra Flåten eller avslutte abonnementet, jfr. pkt. 13.

Dersom Kunden har valgt abonnement med bindingstid vil Kunden være bundet til abonnementet i valgt periode med mindre bindingstiden brytes i tråd med punkt 13. Kunden kan bytte bil fra Flåten underveis i bindingstiden slik dette er beskrevet i punkt 13. Når bindingstiden utløper fornyes abonnementet automatisk i tråd med punkt 13, med mindre Kunden avslutter sitt abonnement slik det er beskrevet i pkt. 13.

Kunden kan være abonnent uten å ha et aktivt abonnement. Både aktive og passive abonnenter er bundet av Vilkårene, men for de passive abonnentene kommer Vilkårene knyttet bruken av tjenesten og tilleggstjenestene bare til anvendelse når Kunden benytter en av disse.

I tillegg til den grunnleggende abonnementstjenesten tilbyr Fleks ulike tilleggstjenester som bilholdstjenester, levering og henting av bilen m.m. ved behov mot særskilt betaling.

Kundene får tilgang til Fleks-applikasjonen og "min side" på www.fleks.no hvor detaljer om Kundens abonnement og informasjon om tjenesten fremgår.

2. Aksept av Avtalevilkår

Vilkårene regulerer Kundens tilknytning til og bruk av tjenesten. Ved å tegne abonnement godtar Kunden disse Vilkårene og personvernerklæringen, og er bundet av dette.

Fleks oppfordrer Kunden til å lese Vilkårene nøye før Kunden tegner abonnement.

Fleks forbeholder seg retten til når som helst å ensidig endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Vilkårene. Endringene vil tre i kraft når de oppdaterte Vilkårene er publisert på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.

Ved vesentlige endringer i Vilkårene, eller dersom endringer gjøres til Kundens ugunst, skal Fleks sende Kunden oppdaterte vilkår til den e-postadresse Kunden har oppgitt ved tegning av abonnement, senest 30 kalenderdager før endringene trer i kraft. Kunden må enten godkjenne Vilkårene i Fleks-applikasjonen eller på "min side" på www.fleks.no, eller avslutte abonnementet senest 14 dager før endringen trer i kraft. Unnlatt oppsigelse er likestilt med aksept.

Dersom endringene beskrevet over bare gjelder tjenesten Fleks Sammen, vil oppdaterte vilkår bare sendes Kunder som benytter seg av Fleks Sammen.

3. Vilkår for tegning av abonnement

For å tegne et abonnement, må Kunden være over 23 år, ha norsk bostedsadresse, personnummer/d-nummer og bank-id og ha gyldig norsk førerkort (klasse B). Kundens førerkort må ha vært gyldig de siste 12 måneder og Kunden må akseptere disse Vilkårene. Kunden er selv ansvarlig for at førerkortet er gyldig for kjøring i samsvar med forskrift om førerkort og for å medbringe nødvendig dokumentasjon på dette mens bilen benyttes. Registrering av betalingskort jfr. pkt. 8 er også påkrevd. Kunden registrerer ett betalingskort som skal benyttes for betaling av alle tjenester i tilknytning til abonnementet.

Dersom Kunden har Fleks Sammen, skal abonnementskostnaden fordeles på flere betalingskort som beskrevet i bilag 4.

Kundens abonnement er personlig og kan ikke overdras til andre.

Ved inngåelse av abonnement forplikter Kunden seg til å gi Fleks informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid.

Fleks kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av abonnement uten nærmere begrunnelse. Fleks har adgang til å foreta kreditt- og førerkortsjekk av Kunden før kundeforholdet aksepteres av Fleks.

4. Grunntjenesten

Tjenesten alle Kunder får tilgang til inkluderer:

 • Tilgang til valgt bil i Flåten inkludert bompengebrikke;
 • Service;
 • Forsikring;
 • Veihjelp som følge av hendelser utenfor Kundens kontroll; og
 • Dekkhotell og dekkskift.

Dersom det gjelder særlige vilkår for noen bilmodeller, vil dette bli opplyst ved bestilling.

5. Tilleggstjenester

Kunder kan kjøpe tilgang til de tilleggstjenestene Fleks tilbyr til enhver tid. Hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige fremgår på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen. Tilleggstjenestene tilbys med forbehold om tilgjengelighet.

Forsikringsvilkår for de ulike forsikringsdekningene fremgår av bilag 2.

6. Brukernavn og passord

Brukernavn og passord tilknyttet Kundens abonnement er strengt personlig. Kunden er ansvarlig for å påse at dette ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til sitt abonnement. Ved mistanke om at andre har tilgang til brukernavn og/eller passord plikter Kunden å varsle Fleks umiddelbart. Fleks har rett til å helt eller delvis suspendere tilgang til biler og abonnement ved mistanke om slike situasjoner.

7. Kommunikasjon

Fleks har rett til å kommunisere med Kunden gjennom mobilnummer og/eller registrert e-post og/eller faktura-adresse i tråd med gjeldende lovgivning. Kunden er selv ansvarlig for å oppdatere sine kommunikasjonsadresser.

8. Månedsbeløp, betalingsbetingelser og betalingsansvar

8.1 Tjenester som omfattes av det faste månedsbeløpet

Det faste månedsbeløpet påløper og trekkes automatisk fra Kundens betalingskort så lenge Kunden har hentet ut en bil av Flåten. Det faste månedsbeløpet inkluderer:

 • Tilgang til valgt bil i Flåten;
 • Service;
 • Veihjelp som følge av hendelser utenfor Kundens kontroll;
 • Dekkhotell og dekkskift; og
 • Forsikring

Praktisk informasjon vedrørende pkt. ii)-iv) fremgår av bilag 1.

Gjeldende forsikringsvilkår fremgår av bilag 2.

Antall kilometer kjørelengde som er inkludert i det faste månedsbeløpet velges av Kunden ved tegning av abonnement.

Fleks vil automatisk innhente data fra bilen om bilens kjørelengde jfr. pkt. 19. Dersom Kundens bruk av bilen overstiger inkludert kjørelengde og eventuelle engangspakker, vil Fleks fakturere Kunden for et fast beløp pr. overkjørte kilometer sammen med andre tilleggskostnader jfr. pkt. 8.3. Prisen pr. overkjørte kilometer fremgår samme sted som abonnementsprisen på bilen (dvs. på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen).

Dersom det foreligger feil ved kilometerrapporteringen (i bilens tilkoblingsmodul, Fleks-applikasjonen etc.) og Kunden ber om det, dekker Fleks inntil 250 kjørte kilometer over inkludert kjørelengde i abonnementet per måned. Kjørte kilometer utover dette må betales iht. prisene for overkjørte kilometer.

Månedsbeløpet dekker ikke andre utgifter som f.eks. vask og rengjøring av bilen, drivstofforbruk, bompengeavgifter, bøter og gebyrer av enhver art eller vedlikehold av eget montert ekstrautstyr, med mindre annet er avtalt.

8.2 Rollover ved ubrukte kilometer

Dersom Kunden ikke benytter seg av hele den inkluderte kjørelengden i én måned, inkludert kilometer i eventuelle engangspakker som er kjøpt i denne måneden, vil kilometerne overføres automatisk til neste måned (Rollover).

Rollover iht. vilkårene over gjelder også ved bytte av bil.

8.3 Tilleggskostnader

Kunden er selv ansvarlig for å betale offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr, tilsvarende gebyrer og bøter og andre bruks- og besittelsesrelaterte kostnader knyttet til bilen eller til bruken av bilen så lenge abonnementet løper. I de tilfeller der Kunden ikke betaler parkeringsgebyr og/eller bøter, vil Fleks legge på et administrasjonsgebyr på kr 299,- pr. gebyr og/eller bot ved senere innkreving hos Kunden.

I tillegg til det faste månedsbeløpet samler Fleks utgifter og administrasjonsgebyrer og andre løpende utgifter som f.eks. bompenge- og parkeringskostnader basert på innhentet data fra bilen iht. pkt. 19, og kostnader for tilleggstjenester til Kunden, på en månedlig samlefaktura. En samlet kostnadsoversikt vil være tilgjengelig i Fleks-applikasjonen og på "min side" på www.fleks.no. Kostnadene vil trekkes automatisk fra Kundens betalingskort slik dette er beskrevet i pkt. 8.5.

8.4 Regulering av månedsbeløpet

Fleks har rett til å justere månedsbeløpet og andre priser, f.eks. som følge av økte drifts- og/eller finansieringskostnader, med 21 dagers varsel. Dette gjelder både for månedsabonnement og abonnement med bindingstid. Ved oppsigelse av abonnement med bindingstid innen 21 dager etter varsel om prisendring gjelder ikke avbestillingsgebyrene i pkt. 13.

8.5 Betalingsbetingelser

Månedsbeløpet på abonnementet forfaller til betaling forskuddsvis. Månedsbeløpet vil da trekkes automatisk fra Kundens registrerte betalingskort. Første trekk finner sted den første dagen i abonnementsperioden. Alle andre løpende utgifter og kostnader som ikke er inkludert i abonnementet (herunder, men ikke begrenset til bøter, administrasjonsgebyrer, overkjørte kilometer og bompenger) faktureres samlet og trekkes fra Kundens betalingskort etterskuddsvis én gang i måneden. Disse betales med tillegg av den til enhver tid gjeldende merverdiavgift.

Det er Kundens ansvar at det er dekning på betalingskortet når månedsbeløpet og tilleggskostnadene forfaller. Dersom Fleks ikke mottar betaling i tide, kan Fleks varsle Kunden om manglende betaling via Fleks-applikasjonen eller på den e-posten eller telefonnummeret som Kunden har oppgitt ved tegning av abonnement.

Manglende betaling utgjør mislighold av Vilkårene og gir Fleks adgang til å iverksette misligholdsbeføyelser jfr. pkt. 15 og kreve purregebyr. Forsinkelsesrente påløper iht. lov om renter ved forsinket betaling.

8.6 Forskuddsbetaling

Kunden kan velge å forskuddsbetale et beløp i forbindelse med tegning av hel- eller halvårsabonnement. Dersom Kunden velger å benytte seg av forskuddsbetaling, kan Kunden velge mellom de til enhver tid tilgjengelige beløpene som fremgår ved bestilling. Det maksimale beløpet som kan forskuddsbetales er kr 36 000,- for helårsabonnement og kr 18 000,- for halvårsabonnement.

Det innbetalte beløpet fordeles likt over 12 eller 6 måneder, avhengig av om Kunden har et halvårs- eller helårsabonnement. Den forholdsmessige månedlige andelen av forskuddsbetalingen brukes til å betale deler av månedsbeløpet, slik at Kundens løpende månedlige kostnader reduseres tilsvarende. Kunden kan til enhver tid se den utestående balansen på "min side".

Om Kunden har valgt forskuddsbetaling ved tegning av abonnementet, må dette betales til Fleks før bilen kan hentes ut.

Kunden kan ikke kreve tilbake forskuddsbetalingen under abonnementsperioden. Ved fortidig oppsigelse i bindingstiden brukes forskuddsbetalingen til å dekke avbestillingsgebyret slik dette er beskrevet i punkt 13. Eventuelt resterende beløp blir tilbakebetalt til Kunden.

9. Avhenting, tilbakelevering og pause

9.1 Kundens avhenting og tilbakelevering av bilen

Ved tegning av abonnement kan Kunden velge å få bilen levert av Fleks eller en av Fleks' samarbeidspartnere mot betaling iht. gjeldende prisliste på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen, eller hente bilen på utleveringsstedet Fleks oppgir ved bestilling av bilen til avtalt tid.

Ved avhenting eller utlevering av bilen må Kunden bruke Fleks-applikasjonen hvor den bestilte bilen vil bli synlig når Kunden befinner seg tilstrekkelig nær bilen. Når bilen er synlig på Fleks-applikasjonen godkjenner Kunden mottak av bilen og disse Vilkårene via BankID eller e-signatur. Bilen åpnes og låses via Fleks-applikasjonen ved at Kundens mobil kobler seg på nøkkelboksen inne i bilen. Ett sett nøkler blir også tilgjengelige for Kunden i hanskerommet i bilen.

Betalingskortet til Kunden belastes samme dag som bilen skal utleveres. Dersom det ikke er dekning på kortet på dette tidspunktet, vil ikke Kunden få tilgang til bilen.

Abonnementet løper frem til utløpt oppsigelsestid iht. pkt. 13. Dersom bilen ikke tilbakeleveres i tide, vil det påløpe et gebyr på kr 1000,- pr. dag. Dette beløpet trekkes automatisk fra Kundens betalingskort slik dette er beskrevet i pkt. 8.5.

Bilen anses for å være tilbakelevert når Kunden leverer tilbake bilen med alt av tilhørende utstyr på utleveringsstedet Fleks oppga ved bestilling, forutsatt at det skjer i samsvar med instruksjonen og innleveringsprosedyren beskrevet på Fleks-applikasjonen. Bilen kan også hentes av Fleks eller en av Fleks' samarbeidspartnere mot betaling iht. den til enhver tid gjeldende prisliste.

9.2 Kundens rett til å pause abonnementet

Fleks tilbyr kunden mulighet til å sette abonnementet på pause i to perioder på inntil 30 dager hver i løpet av et år.

En pause i abonnementet innebærer at abonnementet fryses slik at Kunden ikke trenger å betale leie i den tidsperioden pausen varer.

Muligheten til å sette abonnementet på pause gjelder for alle abonnementstyper (med eller uten bindingstid). Dersom Kunden har et abonnement med bindingstid, vil bindingstiden forskyves tilsvarende antall dager Kunden har satt abonnementet på pause i løpet av et år.

Dersom Kunden ønsker å pause sitt abonnement, må dette registreres via Fleks' nettside eller i Fleks-applikasjonen. En pause i abonnementet kan kun starte på den første dagen i en ny abonnementsperiode, og pause må bestilles senest 7 dager før inneværende abonnementsperiode utløper.

Samtidig som Kunden bestiller pause, må Kunden bestille samme eller ny bilmodell med hentedato ved pausens slutt.

Ved pause skal kunden levere inn bilen før pausens start og hente bilen igjen ved pausens slutt i tråd med reglene som gjelder ved avhenting og tilbakelevering, se punk 9.1 ovenfor. Kunden kan velge å levere bilen til Fleks før pausen begynner å løpe, men Fleks refunderer ikke leie for dagene fra levering og frem til pausen begynner å løpe.

9.3 Fleks' rett til å kreve tilbakelevering av bilen i abonnementsperioden

Fleks fornyer fortløpende sin bilpark, f.eks. for å sikre at bilparken til enhver tid skal være så sikker og pålitelig som mulig eller dersom Fleks' forhåndsdefinerte leasingperiode på bilen Kunden abonnerer på utløper. I de tilfeller hvor bilen Kunden abonnerer på er en av dem som skal skiftes ut, vil Fleks kunne kreve at Kunden tilbakeleverer den aktuelle bilen. I slike tilfeller vil Fleks etterstrebe å varsle Kunden så snart det er klart at tilbakelevering må finne sted og senest 1 måned før bilen må tilbakeleveres.

Dersom Kunden som må skifte ut bilen har bindingstid på sitt abonnement, skal Fleks tilby Kunden en tilsvarende bil under den gjenstående abonnementsperioden. Med "tilsvarende bil" menes en bil i samme prisklasse og med samme kvalifikasjoner og funksjoner, f.eks. når det kommer til antall passasjerplasser, bagasjeplass, automatgir, elbil/hybrid etc. Dette gjelder ikke dersom Kunden ved avtaleinngåelsen har fått informasjon om at bilen ikke vil være tilgjengelig under hele bindingstiden og det på forhånd er avtalt erstatningsbil.

Kunder uten bindingstid kan velge å abonnere på en ny bil på www.fleks.no.

10. Kundens ansvar og plikter

10.1 Kundens undersøkelsesplikt ved avhenting av bilen

Ved avhenting av bilen plikter Kunden å kontrollere at det er tale om korrekt bilmodell etc., samt undersøke bilen nøye for synlige skader eller mangler på utsiden av, og inne i bilen, før den tas i bruk. Alle eventuelle skader og mangler skal umiddelbart rapporteres til Fleks, bl.a. ved å ta bilder av skaden eller mangelen, i samsvar med instruksjonen på Fleks-applikasjonen.

Dersom Kunden unnlater å varsle om synlige skader eller mangler ved avhenting, og likevel tar bilen i bruk, vil Kunden tape sin rett til å gjøre slike mangler gjeldende. Fleks kan holde Kunden ansvarlig for disse skadene. Dersom Kunden oppdager mangler ved bilen som Kunden ikke kunne oppdaget før bilen startet, må Kunden innen rimelig tid gi Fleks beskjed om slike mangler og spesifisere hva slags mangler det gjelder. Hvis dette ikke gjøres vil Kunden tape sin rett til å gjøre mangelen gjeldende, og Fleks kan holde Kunden ansvarlig for disse skadene.

10.2 Kundens overordnede ansvar mens abonnementet løper

Mens abonnementet løper bærer Kunden alt ansvar for bilen og bruken av den. Kunden plikter å gjøre seg kjent med forholdsregler som er nødvendige for hver bil og eventuelle regler som gjelder spesielt for den konkrete bilen.

Kunden er ansvarlig for ethvert tyveri av og enhver skade på bilen som oppstår mens abonnementet løper. For skader og tyveri som dekkes av forsikring er Kundens ansvar begrenset oppad til egenandelen som fremgår av bilag 2.

Kunden er også erstatningsansvarlig for ethvert tap som Fleks pådras, f.eks. til rengjøring, reparasjoner og transport, grunnet innvendige eller utvendige skader eller skadeverk utover normal slitasje jfr. NAFs retningslinjer for unormal slitasje (tilgjengelig her), som er påført bilen mens abonnementet løper. Kundens erstatningsansvar er begrenset oppad til egenandelen som fremgår av bilag 2. Fleks' tap som følge av, men ikke begrenset til, slike skader som ikke dekkes av forsikringen som beskrevet i bilag 2 må i sin helhet dekkes av Kunden. Dersom Kunden ved skadetilfelle har opptrådt uaktsomt, har brutt Vilkårene eller vegtrafikkloven, vil Kunden kunne måtte betale en større del av skaden enn den avtalte egenandel, basert på alvorligheten av Kundens handlinger.

Fleks har montert systemer som gir Fleks tilgang til data knyttet til kjøring iht. pkt. 19. Det vil være å anse som brudd på avtalevilkårene om Kunden endrer eller fjerner disse systemene.

Det er ikke tillatt at Kunden monterer eget takstativ på bilen med Fleks basis. Kunden må ha Fleks Pluss for å kunne montere eget takstativ/utstyr på bilen. Det er Kundens ansvar å påse at utstyret er forsvarlig og forskriftsmessig montert på bilen, og at totalvekten ikke overskrider det som er tillatt for den aktuelle bilen.

Ved forsett, grov uaktsomhet eller grove brudd på Vilkårene eller vegtrafikkloven vil Kunden bli holdt fullt ut økonomisk ansvarlig for skaden, uavhengig av forsikring.

10.3 Kundens ansvar ved skader mv.

Alle skader, tekniske feil eller uhell skal Kunden umiddelbart melde til Fleks.

Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til politiet. Kunden skal alltid utfylle fullstendig skademelding og ikke etterlate bilen uten at nødvendige forholdsregler er tatt. Utfylt skademelding skal omgående sendes til Fleks. Skademelding for henholdsvis karosseriskader og frontruter er tilgjengelig på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen.

Dersom Kunden ikke overholder sine plikter i forbindelse med skade, er Kunden ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen.

Unnlatelse av å rapportere en kollisjon eller annen skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for Kunden.

Fleks står fritt til å kontrollere bilen for skader og Kundens registrering av disse til enhver tid.

10.4 Kundens vedlikeholdsplikt

Kunden plikter å sørge for alminnelig vedlikehold mens abonnementet løper, og plikter å påse at bilen til enhver tid er i forsvarlig kjørbar stand. Alminnelig vedlikehold innebærer blant annet å stille bilen til rådighet hos oppgitt verksted for gjennomføring av service, garantisaker eller ved tilbakekalling fra produsent (sikkerhet m.m.), samt ta hensyn til varsellamper og utføre regelmessig renhold av bilen. Kunden plikter også å påse at dekk, til enhver tid, har tilstrekkelig lufttrykk og mønsterdybde, at det benyttes dekk tilpasset kjøreforholdene og følger Fleks sine instrukser i forbindelse med dekk-omlegg. Dersom Kunden ikke stiller bilen til rådighet innen den fristen for dekk-omlegg som Fleks oppgir, vil Kunden kunne bli belastet et ekstraordinært gebyr for slitasje på kr 5.000,-. Kunden har også selv et ansvar for å varsle Fleks dersom bilen trenger service- eller utbedring på verksted. Dersom Kunden er i tvil om vedlikehold, kan spørsmål stilles til Fleks.

Fleks innhenter data fra bilen iht. pkt. 19, og kan sende Kunden varsler om at nødvendig vedlikehold av bilen må foretas basert på dette.

Kunden plikter å behandle bilen forsvarlig, og ikke påføre skader. Kunden plikter å ikke forlate bilen ulåst, eller på en slik måte at den kan benyttes av andre. Bilen skal leveres tilbake i samme stand som ved avhenting. Røyking er ikke tillatt i bilen.

10.5 Kundens plikter med hensyn til bruken av bilen

Kunden er ansvarlig for all bruk av bilen. Med mindre Kunden har Fleks Sammen, skal bilen i utgangspunktet primært benyttes av Kunden og dennes husstand. Dersom bilen overlates til andre enn medlemmer av husstanden, skjer dette således på Kundens eget ansvar.

Bilen er kun tillatt benyttet i Europa eller Norden (avhengig av forsikringsdekning, se bilag 2) med mindre skriftlig samtykke fra Fleks er innhentet. Fleks har tilgang på data om bilens lokasjon iht. pkt. 19, og kan sende Kunden varsler dersom Kunden nærmer seg begrensningene for bilens bruksområde, dvs. Norden og Europa avhengig av hva som er avtalt. Kunden plikter å behandle og bruke bilen på forsvarlig måte og i henhold til gjeldende lover og regler. Bilen kan bl.a. ikke benyttes til:

 • Kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel;
 • Kommersielle formål, eksempelvis befordring av passasjer eller varer mot vederlag;
 • Fremleie; med mindre skriftlig samtykke fra Fleks er innhentet på forhånd;
 • Konkurranse, fartsprøver eller annen form for testkjøring;
 • Sleping av annet kjøretøy;
 • Kunden må ikke benytte bilen i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men ikke begrenset til:
  • Kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter;
  • Frakt av flere passasjerer eller tyngre last enn bilen er registrert for; eller
  • På annen måte benytte bilen i strid med vegtrafikklov, trafikkregler eller straffelovgivning.

Nøkkelen skal ikke oppbevares i bilen når den ikke er i bruk av Kunden.

10.6 Kundens ansvar når abonnementet avsluttes og bilen tilbakeleveres

Kunden plikter å levere bilen og utstyret tilbake i samme stand som da abonnementet ble startet. Dette inkluderer alt av tilbehør til bilen slik som f.eks. nøkler, ladekabler, bagasjeromstrekk, hattehylle og tilsvarende. Kunden gjennomfører innvendig og utvendig vask av bilen, samt rister og rengjør matter. Kunden skal gjennomføre en grundig rengjøring av bilen innvendig dersom Kunden har hatt dyr i bilen. Spylervæske skal etterfylles løpende.

Dersom nøkkel, ladekabler, hattehylle, bagasjeromstrekk eller annet tilbehør er mistet vil Fleks fakturere Kunden for kostnaden av tilbehøret som må erstattes, samt et administrasjonsgebyr på kr 499,-. Dersom det mistede utstyret er av en art som gjør at Fleks ikke kan abonnere ut bilen på nytt umiddelbart, f.eks. dersom nøkkelen mangler, må Kunden dekke kostnaden for abonnementet på bilen (per dag) til bilen kan settes i drift igjen.

Dersom Kunden ikke har vasket bilen tilstrekkelig utvendig og/eller innvendig ved tilbakelevering og bilen anses for å være normalt møkkete, vil Fleks pålegge et gebyr på kr 1000,-. Dersom bilen anses for å være mer enn normalt møkkete, vil Fleks fakturere kunden for Fleks' faktiske kostnad for å rengjøre bilen.

Gebyrene vil trekkes automatisk fra Kundens betalingskort slik dette er beskrevet i pkt. 8.5.

Kunden plikter å levere bilen tilbake med full drivstofftank. Korrekt drivstofftype skal benyttes, og dette er Kundens ansvar. Dersom dette ikke gjøres, vil Fleks fakturere Kunden for etterfylt drivstoff. Drivstoffprisen påvirkes av svingninger i markedet og Fleks kan derfor være nødt til å gjøre endringer med kort varsel. Den til enhver gjeldende prisen per liter fremgår på Fleks' nettside.

Hvis bilen er en elektrisk bil, må den leveres tilbake minst 75 % ladet. Dersom dette ikke gjøres, vil Fleks fakturere Kunden for etterfylt lading. Strømprisen påvirkes av svingninger i markedet og Fleks kan derfor være nødt til å gjøre endringer med kort varsel. Den til enhver gjeldende prisen per kWt fremgår på Fleks' nettside.

For hybridbiler gjelder drivstoffkravet, ikke ladekravet.

Kunden skal løpende undersøke om det har kommet skader på bilen å rapportere eventuelle skader til Fleks uten ugrunnet opphold.

11. Fleks' plikter

Fleks eller Fleks' samarbeidspartner plikter til avtalt tid og på avtalt sted å stille bilen til Kundens rådighet. Bilen skal være i god og forskriftsmessig stand og ha full drivstofftank eller minst 75 % ladede batterier for elektriske biler. For hybridbiler gjelder drivstoffkravet, ikke ladekravet. Småskader og alminnelig slitasje på bilen må kunne påregnes, og Kunden kan ikke i noe tilfelle gjøre dette gjeldende som mangler ved den utleverte bilen.

Fleks plikter å inspisere bilen for skader maksimalt 24 timer før utlevering til Kunden. Eventuelle funn må være meddelt Kunden innen 12 timer før utlevering. Hvis valgt bil av slike grunner ikke kan stilles til Kundens disposisjon som avtalt, skal Fleks gjøre en tilsvarende bil tilgjengelig inntil bestilt bil kan leveres.

Dersom det er nødvendig å utføre service på en bil som Kunden abonnerer på, og det skyldes forhold utenfor Kundens kontroll, vil Fleks gi Kunden beskjed så fort som mulig.

Fleks plikter å inspisere bilen for skader innen én virkedag etter innlevering. Eventuelle funn og/eller krav må være meddelt Kunden innen fire virkedager etter innlevering.

12. Fleks' adgang til bilen

Fleks kan låse opp bilen digitalt og har fri tilgang til å kunne ta seg inn i bilen for å utføre tilleggstjenester som Kunden har bestilt. Fleks har også adgang til å ta seg inn i bilen dersom Fleks anser dette for å være nødvendig av andre årsaker, f.eks. av hensyn til sikkerhet og ivaretakelse av de verdiene bilen representerer. Fleks har tilgang på data om bilens lokasjon iht. pkt. 19 og personvernerklæringen.

Kunden skal varsles på forhånd om at Fleks ønsker tilgang til bilen og tidspunktet for dette, i den grad dette er hensiktsmessig og mulig.

13. Varighet og oppsigelse

Abonnementet er løpende uten bindingstid og fornyes automatisk måned for måned, med mindre Kunden avslutter sitt abonnement på "min side" på www.fleks.no senest 14 dager før inneværende abonnementsperiode utløper.

Dersom en Kunde med abonnement uten bindingstid ønsker å bytte til en annen bil i Flåten, kan dette registreres via Fleks' nettside eller i Fleks-applikasjonen. Byttet må registreres før inneværende abonnementsperiode utløper. Den nye prisen vil gjelde fra dagen den nye bilen hentes ut.

For en lavere månedspris kan Kunden kjøpe halvårsabonnement (6 måneder binding) eller årsabonnement (12 måneders binding). Dersom en Kunde som har tegnet abonnement med bindingstid, ønsker å bytte bil til en annen bil i Flåten underveis i bindingstiden, kan dette registreres via Fleks' nettside eller i Fleks-applikasjonen. Byttet av bil påvirker ikke bindingstiden. Byttet må registreres før inneværende abonnementsperiode utløper. Ny månedspris basert på den nye bilen vil gjelde fra dagen den nye bilen hentes ut.

Kunden kan avslutte et abonnement med bindingstid i bindingsperioden på "min side" på www.fleks.no senest 14 dager før inneværende abonnementsmåned utløper. Ved førtidig oppsigelse må Kunden betale et termineringsgebyr på kr 2000,- i tillegg til 1 måneds leie ved terminering av 6 måneders binding eller 3 måneders leie ved 12 måneders binding. Kunder som har tegnet et abonnement med bindingstid, kan endre abonnementet til abonnement uten binding i løpet av den første måneden abonnementet løper ved å betale Fleks prisdifferansen mellom abonnementstypene for den første måneden.

30 dager før bindingstiden utløper vil Kunden få en påminnelse på epost om at bindingstiden utløper og et valg om å binde seg for en tilsvarende periode eller velge et av Fleks' andre abonnementsalternativer. Dersom Kunden ikke svarer på henvendelsen og ikke sier opp sitt abonnement, fortsetter abonnementet med en ny tilsvarende bindingsperiode.

14. Angrerett og avbestilling

Kunden har ikke angrerett ved bestilling av bil fra Flåten jfr. angrerettloven § 22 bokstav m.

Kunden kan avbestille abonnementet på den valgte bilen i Flåten ved å varsle Fleks skriftlig via Fleks' nettside eller Fleks-applikasjonen inntil 3 dager før avtalt avhenting av bilen iht. pkt. 9.

15. Mislighold

Partene har rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av Vilkårene. Følgende forhold skal alltid anses som vesentlig mislighold:

 • Brudd på pliktene i pkt. 3 ifm. tegning av abonnement;
 • Fire betalingsmislighold under abonnementsperioden dersom Kunden har fått fire varsler fra Fleks om manglende betaling;
 • Alvorlig svikt i Kundens betalingsevne som gjør det klart at Kundens betalingsforpliktelser kan bli vesentlig misligholdt;
 • Brudd på pkt. 6 i disse generelle vilkårene;
 • Brudd på andre forpliktelser i Vilkårene som ikke blir rettet innen to uker etter at det er gitt skriftlig varsel; og
 • Tap av førerkort eller bruk av bilen uten førerkort

Ved Fleks' heving av abonnementet som følge av vesentlig mislighold har Fleks muligheten til å innhente informasjon om bilens lokasjon iht. pkt. 19 og deretter hente bilen, og/eller sette på en startsperre dersom Fleks anser dette som nødvendig, f.eks. av sikkerhets- eller verdisikringshensyn.

Dersom Fleks bruker digital nøkkel ved henting av bilen, må Kunden levere eller sende inn fysisk nøkkel til bilen innen 3 virkedager.

16. Erstatning

I tilfelle mislighold kan den andre part kreve erstatning for de økonomiske tap, herunder utgifter og omkostninger som parten er påført som en direkte konsekvens av misligholdet, for så vidt den misligholdende part ikke godtgjør at misligholdet eller årsaken til dette skyldes hindring utenfor partenes kontroll som partene ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Erstatning for indirekte tap som f.eks. driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt kan kun kreves dersom den misligholdende parten har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

17. Ansvarsfraskrivelse

Fleks har intet ansvar for skade på eller tap av eiendeler som Kunden eller annen person har etterlatt, oppbevart eller transportert i bilen. Fleks fraskriver seg ethvert ansvar overfor Kunden med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med abonnementet, utover ansvar beskrevet ovenfor. Dersom Kunden bruker eget tilleggsutstyr, har Kunden selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert og i den stand gjenstanden skal være.

18. Skade forårsaket av bilen, avsavn

Fleks har intet ansvar for skade forårsaket av bilen, eller for tap som måtte oppstå for Kunden eller tredjemann ved at bilen for kortere eller lengre tid er ute av drift. Dette gjelder uansett årsaken til skade eller driftsstans. Rettes det krav mot Fleks for skade forårsaket av bilen eller Kunden, eller for brudd på offentlige og private forskrifter og tillatelser, plikter Kunden å holde Fleks skadesløs.

19. Fleks' tilgang på data

I hver bil vil det være montert systemer som gir Fleks tilgang til data knyttet til kjøring, slik som hvilken Kunde som bruker bilen, bilens geografiske plassering, bruksdata (kilometer, kjøreprofil (hastighet m.v.)) og lignende. Fleks vil også ha tilgang til data fra bompengebrikke og eventuelt andre tilleggstjenester som faktureres av Fleks.

I forbindelse med inngåelse og oppfyllelse av Vilkårene, herunder tjenester fra leverandører og samarbeidspartnere som Fleks tilbyr, vil Fleks behandle personopplysninger om Kunden. Informasjon om behandlingen av personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

20. Overdragelse av avtalen

Kunden kan ikke overdra rettigheter eller forpliktelser etter Vilkårene uten skriftlig forhåndssamtykke fra Fleks. Fleks kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene.

21. Kontaktinformasjon

Alle henvendelser angående abonnementet og tilleggstjenestene kan rettes til Fleks gjennom Fleks-applikasjonen, til kundeservice på tlf. + 47 23 96 41 54 eller på e-post til hei@fleks.no.

Utfylt skademelding skal sendes til Fleks per e-post hei@fleks.no eller per post til adresse: Drammensveien 130, 0277 Oslo

22. Lovvalg og tvisteløsning

Uoverensstemmelser og konflikter som måtte oppstå i forbindelse med abonnementet skal avgjøres iht. til norsk rett.

Ved tvister og uenigheter mellom Fleks og Kunden kan Kunden klage til Forbrukertilsynet (https://www.forbrukertilsynet.no/).

Ved uenighet om det foreligger unormal eller normal slitasje på bilen jfr. pkt. 10.2, kan Kunden innen 10 dager klage inn Fleks' avgjørelse til NAF for å få en ny vurdering. Slik vurdering skjer for Kundens egen regning og Fleks vil fakturere kunden ved at kostnadene trekkes automatisk fra Kundens betalingskort slik dette er beskrevet i pkt. 8.5.

BILAG 1 — Praktisk informasjon vedrørende tjenester som er inkludert i månedsbeløpet

Tjenesten alle Kunder får tilgang til inkluderer:

 • Tilgang til valgt bil i Flåten inkludert; Bompengebrikke - kommer ferdig montert i bilen, leses av månedlig og faktureres etterskuddsvis sammen med øvrige tilleggstjenester. Det er ikke mulig å benytte egen bompengebrikke i bilen. Gjeldende rabatter fremgår på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.

 • Service iht. bilens serviceprogram og periodisk kjøretøykontroll (PKK). Kunden er ansvarlig for å melde behov til Fleks og stille bilen tilgjengelig for service når nødvendig. Fleks vil i samråd med Kunden avtale ønsket tidspunkt og sted. Dersom Kunden ikke ønsker å levere bilen til Fleks, er henting/bringing tilgjengelig iht. gjeldende prisliste på www.fleks.no og i Fleks-applikasjonen.

 • Forsikring iht. vilkår i bilag 2. Det er ikke mulig å tegne egen forsikring på bilen. Melding om skade eller andre henvendelser knyttet til forsikringen rettes til Fleks.

 • Veihjelp kan bestilles ved å kontakte telefonnummer oppgitt på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen.

 • Dekkhotell og dekkskift. Dekk er lagret hos Fleks Dekkhotell og Kunden har ikke tilgang til dekkene. Fleks og Kunden avtaler tid for dekkskift på bilen mellom sesongene.

BILAG 2 — Forsikringsvilkår

Fleks har ansvar— og kaskoforsikring for bilene som inngår i tjenesten. I tilfelle skade må imidlertid Kunden betale egenandel. Kunden gjøres særlig oppmerksom på at forsett eller grov uaktsomhet fra bruker vil medføre at skaden er unntatt fra forsikring og at Kunden dermed er ansvarlig for skaden i sin helhet. Det samme gjelder for skader som ikke omfattes av forsikringsdekningen, som må dekkes av Kunden i sin helhet.

Følgende vilkår, med nærmere begrensninger i forsikringsbeviset, gjelder dersom abonnenten har valgt dekningen Fleks Basis:

 • Forsikringen gjelder for kjøretøyet i reservert leieperiode;
 • Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker;
 • Kaskoforsikringen dekker skade på kjøretøyet;
 • Forsikringen dekker tyveri, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette;
 • Forsikringen er gyldig i Norden;
 • Egenandel ved skade er kr 6000,-. Egenandel ved glasskade er kr 2500,-. Egenandel ved veihjelp er kr 600,-. Egenandel ved frastjålet ladekabel er 2000,-. Egenandel ved rettshjelp er 4000,- + 20 % av overskytende beløp;
 • På Kundens forespørsel kan Fleks stille med leiebil for kr 350,- per dag;
 • Fører under 23 år er ikke tillatt; og
 • Forsikringen dekker ikke skade på dekk (punkteringer o.l.).

Følgende vilkår, med nærmere begrensninger i forsikringsbeviset, gjelder dersom abonnenten har valgt dekningen Fleks Pluss:

 • Forsikringen gjelder for kjøretøyet i reservert leieperiode;
 • Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker;
 • Kaskoforsikringen dekker skade på kjøretøyet;
 • Forsikringen dekker tyveri, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette;
 • Forsikringen er gyldig i Europa;
 • Egenandel ved skade er kr 6000,-. Egenandel ved glasskade er kr 2500,-. Egenandel ved veihjelp er kr 600,-. Egenandel ved frastjålet ladekabel er 2000,-. Egenandel ved rettshjelp er 4000,- + 20 % av overskytende beløp;
 • Tillatt med eget takstativ/utstyr;
 • Øvelseskjøring i henhold til gjeldene bestemmelser tillatt;
 • Fører under 23 år er tillatt;
 • Forsikringen dekker skade på dekk (punktering o.l.).
 • Leiebil ved verkstedsopphold tilknyttet forsikringssaken dekkes av forsikringen.

Forsikringen omfatter ikke:

 • Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landvei) ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen;
 • Skade som Kunden har voldt eller fremkalt ved grov uaktsomhet eller forsett;
 • Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt mens Kunden er påvirket av berusede eller bedøvende middel;
 • Tap av arbeidsfortjeneste; og
 • Skade som oppstår mens Kunden bryter Vilkårene.

BILAG 3 – Vilkår for ladebrikke

Ved utlevering eller avhenting av elbil får Kunden samtidig utlevert én ladebrikke. Dette gjelder ikke hybridbiler eller drivstoffbiler.

Ladebrikken er personlig og kan ikke overdras. Ladebrikken kan brukes for å starte og stoppe lading hos ladeleverandørene som til enhver tid er oppgitt på www.fleks.no.

Aktuelle priser for lading til enhver tid fremgår hos ladeleverandøren. Etter avsluttet lading får Kunden en e-post med informasjon om totalpris, antall kWh, samt tidspunkt og sted for lading. Den totale kostnaden for ladingen trekkes av Fleks fra Kundens betalingskort innen 12 timer etter at ladingen er avsluttet. Kvittering sendes til Kundens e-post når kortet er belastet og er også tilgjengelig i Fleks-applikasjonen og på "min side". Etter 3 eventuelt mislykkede forsøk på å trekke beløpet fra betalingskortet til Kunden, legges kostnaden på månedsfakturaen som betales etterskuddsvis iht. pkt. 8.5.

Eventuelle klager på belasting av kort og fakturering rettes til Fleks, som tar dette videre med ladeleverandøren.

Kunden er ansvarlig for all bruk av ladebrikken og plikter å oppbevare ladebrikken på en sikker måte slik at den ikke blir misbrukt av andre. Hvis Kunden blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget bruk av ladebrikken eller det foreligger mistanke om kopiering av ladebrikken eller lignende, skal Kunden umiddelbart varsle Fleks om dette slik at ladebrikken kan deaktiveres.

Dersom Kunden har deaktivert en ladebrikke og ønsker en ny, kan dette bestilles mot betaling iht. gjeldende prisliste på www.fleks.no.

Kunden plikter å levere ladebrikken tilbake sammen med bilen som beskrevet i pkt. 10.6. Dersom Kunden har bestilt ny ladebrikke som erstatning for en deaktivert brikke, må kun den nye ladebrikken leveres tilbake. Dersom brikken mangler ved tilbakelevering av bilen belastes Kunden for kostnaden for ladebrikken iht. gjeldende prisliste på www.fleks.no.

Kunden er ansvarlig for å følge ladeleverandørens instruksjoner for korrekt bruk av ladetjenesten og ladebrikken. Fleks er ikke ansvarlig for ladebrikken/ladetjenesten eller for tap eller skader som kan oppstå ved bruk av ladebrikken/ladetjenesten.

Ved eventuelle feil på ladetjenesten må Kunden ta direkte kontakt med den aktuelle ladeleverandøren. Ved feil på ladebrikken kan Kunden ta kontakt med Fleks.

Fleks kan med 21 dagers varsel enten endre denne avtalen slik at ladebrikke ikke lenger tilbys som en del av abonnementet eller fritt endre vilkårene for inkludere ladebrikke i abonnementet. Fleks kan også gjøre andre endringer i bilag 3. Dersom tjenester knyttet til ladebrikken eller en eller flere av de ladetjenestene som ladebrikken gir tilgang til legges ned, endres eller det kommer nye krav knyttet til disse, har Fleks ikke noe ansvar knyttet til slike endringer. Fleks forbeholder seg også retten til å erstatte ladebrikken med en annen teknologisk løsning for tilgang til lading. Kunden kan ikke si opp avtalen på bakgrunn av slike endringer.

BILAG 4 - Vilkår Fleks Sammen

1. Om Fleks Sammen

Fleks Sammen gir muligheten til å dele Fleks abonnementet med venner. Kunden som disponerer en bil kan bestille tjenesten Fleks Sammen, som innebærer at Kunden kan dele abonnementet med inntil 5 andre. Abonnementet (pris og inkluderte kilometer) deles likt mellom Kunden og en eller flere Underabonnenter og tjenesten er tilgjengelig for alle som deler abonnementet. Hver underabonnent betaler en tilleggssum på 199 per måned. Løpende forbruk belastes den som disponerer bilen (f.eks. bompenger). Prosessen er som følger: Fleks Sammen bestilles av Kunden på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen. Bilen og tilleggstjenestene blir tilgjengelige for Underabonnent umiddelbart etter at Underabonnent har akseptert Vilkårene og tegnet underabonnement i tråd med pkt. 2 og 3 av Vilkårene.

Avtalevilkårene gjelder likt for Kunden og Underabonnenter, med mindre annet eksplisitt fremgår av bilag 4 til Avtalevilkårene. På samme måte gjelder Fleks’ rettigheter iht. Vilkårene også ovenfor Underabonnenten, med mindre annet er eksplisitt avtalt. Kunden har det overordnede ansvaret for bilen overfor Fleks slik dette er beskrevet i bilag 4.

Ved bruk av Fleks Sammen er det kun Fleks-applikasjonen som kan brukes som nøkkel for å låse opp og kjøre bilen. Fleks er ikke ansvarlig for feilfordeling av påløpte kilometer og kostnader mellom Kunden og Underabonnenten dersom bilens fysiske nøkkel benyttes ved bruk av bilen.

Ved bruk av Fleks Sammen er Fleks Basis eneste tilgjengelig forsikringsdekning for Underabonnenten. Forsikringsvilkår for de ulike forsikringsdekningene fremgår av bilag 2.

2. Månedsbeløp og betalingsansvar

2.1 Tjenester som omfattes av det faste månedsbeløpet

Ved bruk av Fleks Sammen, fordeles det faste månedsbeløpet med lik andel på alle som disponerer abonnementet. Dersom Kunden f.eks. har to Underabonnenter, betaler alle en tredjedel av det faste månedsbeløpet hver. Hver underabonnent betaler en tilleggssum på 199 per måned. Engangssummen er den samme uavhengig av antall Underabonnenter. Betalingen ved bruk av Fleks Sammen reguleres nærmere i pkt. 2.4.

I tillegg kan Kunden og eventuelle Underabonnenter kjøpe engangspakker med flere inkluderte kilometer per måned til egen bruk. De ulike engangspakkene og prisene på disse fremgår på www.fleks.no eller i Fleks-applikasjonen.

Ved bruk av Fleks Sammen, vil Fleks fakturere den som har disponert bilen for overkjørte kilometer.

2.2 Roll over ved ubrukte kilometer

Ved bruk av Fleks Sammen gjelder roll over av ubrukte kilometer på tilsvarende måte som beskrevet i 8.2 av Vilkårene for Kunden og Underabonnenter. Dersom Kunden har ubrukte kilometer, overføres kun roll over til Kunden. Det samme gjelder for Underabonnenter. Ubrukte kilometer kan ikke overføres mellom Kunden og Underabonnenter. Hvis Underabonnenten sier opp sin tilgang til tjenesten, vil Underabonnenten beholde sin roll over ut inneværende abonnentsperiode. Eventuell resterende roll over når abonnentsperioden utløper vil ikke overføres til Kunden eller eventuelle andre Underabonnenter.

2.3 Tilleggskostnader

Ved bruk av Fleks Sammen er det den som disponerer bilen når tilleggskostnader påløper som er ansvarlig for kostnadene. Fleks fakturerer den som har disponert bilen for påløpte tilleggsutgifter iht. bestemmelsene i pkt. 8 av Vilkårene.

2.4 Betalingsbetingelser ved bruk av Fleks Sammen

Ved bruk av Fleks Sammen gjelder tilsvarende betalingsbetingelser som nevnt i pkt. 8.5 av Vilkårene, men månedsbeløpet vil fordeles på Kunden og Underabonnent og trekkes automatisk fra hhv. Kundens og Underabonnents registrerte betalingskort. Splittingen av månedsbeløpet vil først finne sted ved betaling den påfølgende måneden etter at Fleks Sammen er aktivert i samsvar med pkt. 1. F.eks. vil det være slik at dersom Fleks Sammen aktiveres i samsvar med pkt. 1 den 1. i en måned og forskuddstrekket finner sted den 10. samme måned, vil månedsbeløpet først splittes mellom Kunden og Underabonnenten den 10. i den påfølgende måneden.

Fleks trekker andre løpende kostnader fra brukeren (Kunde eller Underabonnent) som har disponert bilen (f.eks. bompenger) da kostnadene påløp i tråd med pkt. 8.

Den faste tilleggssummen som Underabonnenten må betale per måned for Fleks Sammen trekkes fra Underabonnentens betalingskort samtidig med månedsbeløpet.

Dersom en Underabonnent ikke betaler den faste månedssummen (ink. den faste tilleggssummen for Fleks Sammen) kan Fleks terminere abonnementet til Underabonnenten iht. pkt. 15 av Vilkårene. Fleks skal informere Kunden og eventuelt øvrige Underabonnenter. Fra den påfølgende måneden etter termineringen vil månedsbeløpet belastes Kunden og eventuelt øvrige Underabonnenters betalingskort iht. bestemmelsene i pkt. 2. Fleks kan blokkere Underabonnenter som ikke betaler rettidig fra tjenesten.

3. Avhenting og tilbakelevering av bilen

Ved bruk av Fleks Sammen er det bare Kunden som kan hente og avlevere bilen i tråd med bestemmelsene i pkt. 9 i Vilkårene.

4. Kundens og Underabonnentens ansvar og plikter

4.1 Kundens overordnede ansvar mens abonnementet løper

Ved bruk av Fleks Sammen gjelder bestemmelsene i 10.2 av Vilkårene tilsvarende for Kunden og Underabonnent, men ansvaret påhviler den som disponerte bilen da skaden inntraff. Dersom Fleks påføres tap som beskrevet i 10.2 av Vilkårene og Underabonnenten ikke oppfyller pliktene, f.eks. ikke betaler Fleks erstatning, vil Underabonnenten være fullt ut økonomisk ansvarlig.

Dersom det ikke er mulig for Fleks å avgjøre om det er Kunden eller Underabonnent som disponerte bilen da skaden inntraff, anses Kunden for å være ansvarlig.

4.2 Kundens ansvar ved skader mv.

Ved bruk av Fleks Sammen gjelder bestemmelsene i 10.3 av vilkårene tilsvarende for Kunden og Underabonnent, men ansvaret påhviler den som disponerte bilen da skaden inntraff.

Dersom det ikke er mulig for Fleks å avgjøre om det er Kunden eller Underabonnent som disponerte bilen da skaden inntraff, anses Kunden for å være ansvarlig.

4.3 Kundens vedlikeholdsplikt

Ved bruk av Fleks Sammen gjelder bestemmelsene i 10.4 av vilkårene tilsvarende for Kunden og Underabonnent når de disponerer bilen. Dersom Underabonnent ikke oppfyller vedlikeholdspliktene i 10.4 av Vilkårene og ikke dekker merkostnaden kan Fleks terminere Underabonnentens adgang til tjenesten i slik dette er beskrevet i pkt. 15 av Vilkårene.

Dersom det ikke er mulig for Fleks å avgjøre om det er Kunden eller Underabonnent som har misligholdt vedlikeholdsplikten, anses Kunden for å være ansvarlig.

4.4 Kundens plikter med hensyn til bruken av bilen

Ved bruk av Fleks Sammen gjelder bestemmelsene i 10.5 av vilkårene tilsvarende for Kunden og Underabonnent når de bruker bilen.

Ved bruk av Fleks Sammen er Kunden og Underabonnenten ansvarlige for å avtale når bilen skal disponeres av de ulike brukerne etc. Fleks har ikke noe ansvar i denne forbindelse, f.eks. dersom bilen ikke er tilgjengelig som avtalt mellom Kunden og Underabonnent.

5. Varighet og oppsigelse

Ved bruk av Fleks Sammen gjelder tilsvarende bestemmelser for Kunden som nevnt i pkt.13 av Vilkårene. Kunden binder Underabonnent hva gjelder terminering av tjenesten, månedsprisen og bytte av bil iht. dette pkt. 13.

Underabonnent er ikke bundet av samme bindingstid som Kunden og kan si opp eget underabonnement på "min side" på www.fleks.no 14 dager før inneværende abonnementsperiode utløper. Fleks varsler Kunden og eventuelle resterende Underabonnenter om oppsigelsen. Kundens- og eventuelt øvrige Underabonnenters abonnement vil fortsette å løpe med mindre det også er sagt opp iht. dette pkt. 13 av Vilkårene.

Kunden kan fritt terminere Underabonnentens abonnement med skriftlig varsel til Fleks 14 dager før inneværende abonnementsperiode utløper. Fleks skal varsle Underabonnenten om oppsigelsen.

6. Angrerett og avbestilling

Underabonnenter har ikke avbestillingsrett, men kan si opp eget underabonnement iht. pkt. 5.

7. Mislighold

Dersom Kundens abonnement opphører iht. til bestemmelsen i pkt. 15 i Vilkårene, opphører også Fleks' avtale med Underabonnenten med umiddelbar virkning. Dersom avtalen med Underabonnenten opphører iht. bestemmelsen i pkt. 15 i Vilkårene, fortsetter avtalen med Kunden å løpe, med mindre Kunden også er i vesentlig mislighold av Vilkårene. I slike tilfeller vil månedsbeløpet trekkes fra Kundens og eventuelle andre Underabonnenters betalingskort som beskrevet i pkt. 2.4 og 5.